xem tuoi vo chong

Tìm Tuổi vợ chồng

Tuổi Tý

Giáp tý:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mão
Hợp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các Tuổi Sửu - Thìn - Thân, Kị các Tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các Tuổi khác bình hòa

Bính tý:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mão
Hợp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các Tuổi Sửu - Thìn - Thân, Kị các Tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các Tuổi khác bình hòa

Mậu tý:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mão
Hợp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các Tuổi Sửu - Thìn - Thân, Kị các Tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các Tuổi khác bình hòa

Canh tý:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mão
Hợp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các Tuổi Sửu - Thìn - Thân, Kị các Tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các Tuổi khác bình hòa

Nhâm tý:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mão
Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các Tuổi Sửu - Thìn - Thân, Kị các Tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Sửu

Ất sửu:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hợp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các Tuổi Tí - Tị - Dậu, Kị các Tuổi Ngọ - Mùi - Hình, các Tuổi khác bình hòa

Đinh sửu:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hợp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các Tuổi Tí - Tị - Dậu, Kị các Tuổi Ngọ - Mùi - Hình, các Tuổi khác bình hòa

Kỷ sửu:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần Hợp với Can Giáp, kị với Can Ất Hợp các Tuổi Tí - Tị - Dậu, Kị các Tuổi Ngọ - Mùi - Hình, các Tuổi khác bình hòa

Tân sửu:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hợp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các Tuổi Tí - Tị - Dậu, Kị các Tuổi Ngọ - Mùi - Hình, các Tuổi khác bình hòa

Quý sửu:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần Hợp với Can Mậu, kị với Can Kỷ Hợp các Tuổi Tí - Tị - Dậu, Kị các Tuổi Ngọ - Mùi - Hình, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Dần

Bính dần:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hợp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các Tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kị các Tuổi Thân, các Tuổi khác bình hòa

Mậu Dần:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hợp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các Tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kị các Tuổi Thân, các Tuổi khác bình hòa

Canh Dần:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hợp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các Tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kị các Tuổi Thân, các Tuổi khác bình hòa

Nhâm Dần:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các Tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kị các Tuổi Thân, các Tuổi khác bình hòa

Giáp Dần:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hợp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các Tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kị các Tuổi Thân, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Mão

Đinh Mão:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hợp với Can Nhâm, kị với Can Quý
Hợp các Tuổi Mùi - Tuất - Hợi, Kị các Tuổi Thìn - Dậu, các Tuổi khác bình hòa

Kỷ Mão:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hợp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các Tuổi Mùi - Tuất - Hợi, Kị các Tuổi Thìn - Dậu, các Tuổi khác bình hòa

Tân Mão:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hợp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các Tuổi Mùi - Tuất - Hợi, Kị các Tuổi Thìn - Dậu, các Tuổi khác bình hòa

Quý Mão:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hợp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các Tuổi Mùi - Tuất - Hợi, Kị các Tuổi Thìn - Dậu, các Tuổi khác bình hòa

Ất Mão:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hợp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các Tuổi Mùi - Tuất - Hợi, Kị các Tuổi Thìn - Dậu, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Thìn

Mậu Thìn:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hợp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các Tuổi Tí - Thân, Kị các Tuổi Mão - Thìn - Dậu - Tuất, các Tuổi khác bình hòa

Nhâm Thìn:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các Tuổi Tí - Thân, Kị các Tuổi Mão - Thìn - Dậu - Tuất, các Tuổi khác bình hòa

Giáp Thìn:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hợp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các Tuổi Tí - Thân, Kị các Tuổi Mão - Thìn - Dậu - Tuất, các Tuổi khác bình hòa

Canh Thìn:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hợp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các Tuổi Tí - Thân, Kị các Tuổi Mão - Thìn - Dậu - Tuất, các Tuổi khác bình hòa

Bính Thìn:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hợp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các Tuổi Tí - Thân, Kị các Tuổi Mão - Thìn - Dậu - Tuất, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Tỵ

Kỷ Tỵ:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hợp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các Tuổi Sửu - Thân - Dậu, Kị các Tuổi Dần - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Tân Tỵ:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hợp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các Tuổi Sửu - Thân - Dậu, Kị các Tuổi Dần - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Quý Tỵ:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hợp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các Tuổi Sửu - Thân - Dậu, Kị các Tuổi Dần - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Ất Tỵ:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hợp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các Tuổi Sửu - Thân - Dậu, Kị các Tuổi Dần - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Đinh Ty:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hợp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các Tuổi Sửu - Thân - Dậu, Kị các Tuổi Dần - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Ngọ

Canh Ngọ:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hợp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các Tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các Tuổi Tị - Sửu - Tý, các Tuổi khác bình hòa

Nhâm Ngọ:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các Tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các Tuổi Tị - Sửu - Tý, các Tuổi khác bình hòa

Giáp Ngọ:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hợp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các Tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các Tuổi Tị - Sửu - Tý, các Tuổi khác bình hòa

Bính Ngọ:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hợp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các Tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các Tuổi Tị - Sửu - Tý, các Tuổi khác bình hòa

Mậu Ngọ:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hợp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các Tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các Tuổi Tị - Sửu - Tý, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Mùi

Tân Mùi:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hợp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các Tuổi Mão - Ngọ - Hợi, Kị các Tuổi Tí - Sửu - Ngọ, các Tuổi khác bình hòa

Quý Mùi:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hợp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các Tuổi Mão - Ngọ - Hợi, Kị các Tuổi Tí - Sửu - Ngọ, các Tuổi khác bình hòa

Ất Mùi:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hợp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các Tuổi Mão - Ngọ - Hợi, Kị các Tuổi Tí - Sửu - Ngọ, các Tuổi khác bình hòa

Đinh Mùi:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hợp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các Tuổi Mão - Ngọ - Hợi, Kị các Tuổi Tí - Sửu - Ngọ, các Tuổi khác bình hòa

Kỷ Mùi:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hợp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các Tuổi Mão - Ngọ - Hợi, Kị các Tuổi Tí - Sửu - Ngọ, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Thân

Nhâm Thân:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các Tuổi Tí - Thìn, Kị các Tuổi Dần - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Giáp Thân:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hợp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các Tuổi Tí - Thìn, Kị các Tuổi Dần - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Bính Thân:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hợp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các Tuổi Tí - Thìn, Kị các Tuổi Dần - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Mậu Thân:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hợp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các Tuổi Tí - Thìn, Kị các Tuổi Dần - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Canh Thân:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hợp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các Tuổi Tí - Thìn, Kị các Tuổi Dần - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Dậu

Quý Dậu:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hợp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các Tuổi Sửu - Tị, Kị các Tuổi Mão - Dậu - Tuất, các Tuổi khác bình hòa

Ất Dậu:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hợp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các Tuổi Sửu - Tị, Kị các Tuổi Mão - Dậu - Tuất, các Tuổi khác bình hòa

Đinh Dậu:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hợp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các Tuổi Sửu - Tị, Kị các Tuổi Mão - Dậu - Tuất, các Tuổi khác bình hòa

Kỷ Dậu:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hợp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các Tuổi Sửu - Tị, Kị các Tuổi Mão - Dậu - Tuất, các Tuổi khác bình hòa

Tân Dậu:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hợp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các Tuổi Sửu - Tị, Kị các Tuổi Mão - Dậu - Tuất, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Tuất

Giáp Tuất:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hợp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các Tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các Tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các Tuổi khác bình hòa

Bính Tuất:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hợp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các Tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các Tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các Tuổi khác bình hòa

Mậu Tuất:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hợp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các Tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các Tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các Tuổi khác bình hòa

Canh Tuất:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hợp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các Tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các Tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các Tuổi khác bình hòa

Nhâm Tuất:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các Tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các Tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các Tuổi khác bình hòa

Tuổi Hợi

Ất Hợi:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hợp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các Tuổi Dần - Mão _ Ngọ, Kị các Tuổi Thìn - Thân - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Đinh Hợi:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hợp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các Tuổi Dần - Mão _ Ngọ, Kị các Tuổi Thìn - Thân - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Kỷ Hợi:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hợp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các Tuổi Dần - Mão _ Ngọ, Kị các Tuổi Thìn - Thân - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Tân Hợi:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hợp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các Tuổi Dần - Mão _ Ngọ, Kị các Tuổi Thìn - Thân - Hợi, các Tuổi khác bình hòa

Quý Hợi:

Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hợp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các Tuổi Dần - Mão _ Ngọ, Kị các Tuổi Thìn - Thân - Hợi, các Tuổi khác bình hòa
xem tuổi kết hôn

Mạng Xã Hội, Giải Trí Online
::: Các trang web khác tặng bạn trong bộ sưu tập 4u :::
(`.-::-♥ Mạng Xã Hội VnVista ♥-::-.)
(>> Email trang web này cho bạn bè <<)