Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

alone's Blog

chuyen vui

Gia ®×nh nhµ rïa

Cã mét c©u truyÖn vÒ mét gia ®×nh nhµ rïa mµ t«i ®· ®­îc ®äc ë mét quyÓn s¸ch nµo ®ã mµ t«i c¶m thÊy rÊt hay, t«i sÏ chia sÎ víi c¸c b¹n. “Cã mét gia ®×nh nhµ Rïa, mét h«m hä quyÕt ®Þnh rñ nhau ®i pinic. Hä ph¶i mÊt 7 n¨m trêi ®Ó chuÈn bÞ cho chuyÕn ®i, m©t 2n¨m ®Ó Hä cã thÓ t×m ®­¬c n¬i thÝch hîp ®Ó c¾m tr¹i vµ hä mÊt 6 th¸ng ®Ó bµy biÖn c¸c thø ra. Nh­ng råi khi mäi thø ®· bµy ra, hä míi ph¸t hiÖn ra lµ hä kh«ng mang theo muèi ¨n, mäi ng­êi c¶m thÊy kh«ng vui khi thiÕu muèi, c¶ gia ®×nh nhµ rïa ®Òu c¶m thÊy nh­ vËy vµ råi hä bµn nhau ®Ó cö ng­êi vÒ lÊy muèi. Mét chó rïa con bÐ nhÊt nhµ nh­ng nhanh nhÑn nhÊt nhµ ®­îc cö vÒ nhµ lÊy muèi.Chó rïa con rÊt buån khi ph¶i vÒ nhµ lÊy muèi, rïa con ®· khãc nh­ng råi rïa con còng ®ång ý trë vÒ víi mét ®iÒu kiÖn mµ chó ta ®Æt ra víi mäi ng­êi lµ “trong khi chó ta quay trë vÒ nhµ ®Ó lÊy muèi, th× mäi ng­êi kh«ng ®­îc ¨n bÊt cø thø g× cho tíi khi chó ta quay trë l¹i” vµ mäi ng­êi ®ång ý víi ®iÒu kiÖn mµ rïa con ®u­a ra.

Mäi ng­êi ë l¹i chê rïa con quay trë vÒ.Thêi gian cø tr«i ®i, sau 6 n¨m, 8 n¨m... råi 12 n¨m, mäi ng­êi vÉn chê ®îi va gi÷ ®óng lêi høa víi rïa con lµ kh«ng ¨n mét thø g×. Vµ 17 n¨m ®· tr«i qua, rïa bè chê rïa con l©u qu¸, c¶m thÊy kh«ng thÓ chÞu næi c¬n ®ãi vµ «ng ®· c¾t mét miÕng b¸nh ®Ó ¨n, ®óng lóc ®ã rïa con tõ trong bôi c©y gÇn ®ã bß ra.Rïa con nãi to “ §Êy, ®Êy, t«i biÕt mµ, mäi ng­êi ®· kh«ng gi÷ ®óng lêi høa mµ, t«i biÕt lµ mäi ng­êi sÏ kh«ng chê t«i trë vÓ mµ...”.

§äc c©u chuyÖn ®Õn ®©y c¸c b¹n sÏ nghÜ nh­ thÕ nµo nhØ, ch¾c còng cã ng­¬i nãi c©u chuyÖn t«i kÓ cho c¸c b¹n lµ nh¶m nhÝ. §Êy lµ c¶m nhËn cña c¸ nh©n cña mäi ng­êi, ®©y còng kh«ng ph¶i c©u chuyÖn mµ t«i ®· s¸ng t¸c ra.Trong cuéc sèng t¹i sao chóng ta l¹i cø ph¶i chê ®îi nh÷ng ®iÒu kh¸c tõ mäi ng­êi kh¸c nhØ. Chóng ta h·y t­ lµm mét ®iÒu g× ®ã ®Ó tù gióp m×nh tr­íc khi ng­êi kh¸c ®Õn gióp m×nh nhØ.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com