thư viện tài liệu

 
46789. “Giai phap hoan thien va phat trien thanh toan Quoc te theo phuong thuc tin dung chung tu tai cac chi nhanh cua NHNo & PTNN Viet Nam tren dia ban TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46790. “Cac giai phap kiem soat an ninh tai chinh trong tien trinh tu do hoa tai chinh cua Viet Nam hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46791. “Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rui ro tin dung tai Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46792. “Mot so giai phap chu yeu gop phan phat trien dich vu Ngan hang ban le tai Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam trong giai doan hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46794. “Xay dung chien luoc phat trien Cong ty 59 den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46795. “Giai phap nang cao nang luc canh tranh cua Ngan hang Cong thuong Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46796. “Phat trien hoat dong tin dung cua cac to chuc tin dung tren dia ban tinh Binh Duong trong thoi ky hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46797. “Chien luoc xuat khau mat hang det may cho cac doanh nghiep o TP. HCM sang thi truong My giai doan 2006 – 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46798. “Phat trien san pham dich vu Ngan hang tai Ngan hang TMCP Phat trien nha TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46802. “Hoan thien he thong ke toan trach nhiem tai Cong ty van tai Quoc te I. T. I”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45295. “Chien luoc phat trien Cong ty DRAGON-LINE Viet Nam den nam 2016”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45296. “Han che rui ro tin dung tai chi nhanh Ngan hang Dau tu & Phat trien TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45297. “Cac giai phap thuc day su phat trien cua Quy dau tu tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45298. “Ung dung ly thuyet Logistics nham toi uu hoa qua trinh san xuat va tieu thu Buoi da xanh Ben Tre”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45299. “Tim hieu hoat dong cac Quy dau tu tai Viet Nam – Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45300. “Quan tri rui ro trong hoat dong tin dung tai chi nhanh Ngan hang Dau tu & Phat trien TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45301. “Phat trien Cong ty Bao hiem Binh Duong den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45308. “Nang cao nang luc canh tranh cho cac doanh nghiep che bien hat dieu cua Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45309. “Giai phap xay dung va phat trien thuong hieu cho he thong NHTMCP tai TP. HCM khi Viet Nam gia nhap WTO”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45310. “Cac giai phap chien luoc phat trien san xuat kinh doanh cua Cong ty Van Thanh den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45097. “Xay dung chien luoc phat trien Trung tam cong nghe phan mem TP. HCM (SSP) Den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45098. “Danh gia chat luong dich vu he thong khach san tu 3 – 5 sao cua Saigontourist tren dia ban TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45099. “Chien luoc phat trien nganh go xuat khau tai Viet Nam sang thi truong My den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45101. “Mot so giai phap day nhanh tien do thuc hien du an xay dung khu do thi moi Thu Thiem den nam 2020”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45103. “Xay dung chien luoc kinh doanh cua Ngan hang Phuong Nam den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45104. “Xay dung va quang ba thuong hieu huyen Cu Chi TP. HCM qua san pham du lich dia phuong”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45106. “Giai phap phat trien sieu thi o TP. HCM den nam 2010 va tam nhin den nam 2020”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45107. “Nghien cuu phat trien mot so dich vu san xuat – xuat khau hang hoa trai cay dong bang Song Cuu Long”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45192. “Mot so giai phap va kien nghi nham day manh hoat dong san xuat hang le (LCD) Bang Container tai cong ty Sotrans dap ung yeu cau cung ung dich vu Logistics trong giai doan hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45193. “Danh gia hieu qua hoat dong cua doanh nghiep Nha nuoc sau co phan hoa tren dia ban thanh pho Can Tho”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45086. “Phat trien doi ngu cong nhan ky thuat TP. HCM den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45088. “Giai phap nang cao hieu qua kinh doanh ngoai hoi”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45089. “Giai phap hoan thien co che cap phat va kiem soat thanh toan Ngan sach Nha nuoc theo du toan qua Kho bac Nha nuoc tinh Binh Thuan”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45093. “Xay dung mo hinh Cong ty me - con o Cong ty Co phan Dich vu Buu chinh Vien thong Sai Gon (SPT)”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45094. “Xay dung chien luoc kinh doanh cho nganh hang thuc pham kho va che bien tai Cong ty Metro Cash & Carry Vietnam, giai doan 2006 – 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45096. “Mot so giai phap nham hoan thien cong tac tieu chuan hoa va phuong phap danh gia can bo cong chuc tai quan 2, TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46918. “Lien ket cac Ngan hang Thuong mai Viet Nam de nang cao nang luc canh tranh trong thoi ky hoi nhap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46963. “Cac yeu to anh huong den su thoa man va su gan ket cua nhan vien Hop tac xa Thuong mai TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47174. “Co so kinh te va nhung giai phap giai quyet dinh cong tai TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47189. “Phat trien nganh Vien thong Viet Nam den nam 2020 56 DIA 54”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47454. “Nghien cuu va phat trien thi truong tieu thu tai TP. HCM cua Tap doan Det may Viet Nam (VINATEX)”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47455. “Phat trien du lich tinh An Giang den nam 2020”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47456. “Nghien cuu muc do hai long cua khach du lich noi dia doi voi chat luong dich vu cua he thong khach san nha hang TP. Can Tho”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47457. “Giai phap nang cao nang luc canh tranh cua Cong ty Cao su Binh Long den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47464. “Giai phap hoan thien va phat trien nghiep vu bao lanh tai Ngan hang Ngoai thuong chi nhanh TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47466. “Dinh huong phat trien cho Cong ty Thuc pham mien Bac den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47467. “Hoat dong kinh doanh nhuong quyen thuong mai tai TP. HCM – Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47468. “Nang cao nang luc canh tranh cua Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam trong hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47469. “Nang cao nang luc canh tranh cua cac Ngan hang Thuong mai Viet Nam khi Viet Nam chinh thuc gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO)”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47470. “Giai phap nang cao chat luong tin dung cua cac NHTM tren dia ban TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47471. “Giai phap day manh co phan hoa doanh nghiep Nha nuoc doc quyen o Viet Nam thoi ky hau WTO”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47472. “Giai phap nang cao hieu qua hoat dong kinh doanh cua NHTMCP Nam A den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47473. “Doi moi quan ly von tu co tao moi truong canh tranh lanh manh cho cac Ngan hang Thuong mai Co phan TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47475. “Giai phap phat trien thi truong nong san giao sau tai Viet Nam hau WTO”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47476. “Chien luoc phat trien cua Cong ty Det may 7 den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47478. “Xay dung thuong hieu Ngan hang Dau tu & Phat trien Viet Nam chi nhanh Sai Gon nham phat trien ben vung nguon khach hang trong hoat dong kinh doanh cua Ngan hang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47480. “Phong ngua nguy co o nhiem moi truong tai chinh Viet Nam trong tien trinh hoi nhap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47481. “Xay dung co cau von cho cac Cong ty Co phan niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47484. “Cac giai phap day manh kim ngach xuat khau va nang cao nang luc canh tranh cua san pham go Viet Nam tai thi truong Hoa Ky giai doan 2007 – 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47485. “Vuot qua rao can Thuong mai trong hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47482. “Xay dung va quan ly danh muc dau tu tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47486. “Dinh huong va cac giai phap doi voi cac doanh nghiep giao nhan hang hoa xuat nhap khau chuyen doi sang cung cap dich vu Logistics va quan tri chuoi cung ung tai TP. HCM trong giai doan hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47487. “Nang cao hieu qua hoat dong cua KCX va KCN Thanh pho HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47488. “Giai phap giup doanh nghiep Thuy san Viet Nam doi pho voi cac vu kien ban pha gia trong hoat dong thuong mai Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47489. “Day nhanh tien trinh co phan hoa doanh nghiep Nha nuoc doc quyen o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47490. “Thuc trang va giai phap de lap bao cao tai chinh hop nhat cho cac doanh nghiep tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47501. “Rui ro tin dung tai Ngan hang Cong thuong Viet Nam – Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47502. “Chien luoc phat trien dich vu quang cao truc tuyen cua Cong ty Co phan Vien Thong VnVista den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47503. “Cac nhan to tac dong den ngheo doi o vung ven bien DBSCL giai doan 2003 – 2004”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47504. “Mot so giai phap nham nang cao hieu qua hoat dong kinh doanh ngoai te tai Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47163. “Bien phap nang cao hieu qua hoat dong cua Hop Tac Xa Nong Nghiep o tinh Tien Giang den 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47493. “Van dung ke toan quan tri vao viec kiem soat chat luong tai Cong ty TNHH Sang Tao”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47494. “Hoan thien he thong tham dinh niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47495. “Phat trien san pham bao thanh toan tai Ngan hang Cong thuong Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47496. “Giai phap day manh thi truong chung khoan tap trung TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47497. “Tu do hoa dich vu tai chinh o Viet Nam thoi ky hau WTO”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47498. “Quan tri rui ro tin dung de mo rong cho vay cac DNNVV tai Ngan hang No & PTNN Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47500. “Xay dung chien luoc phat trien Cong ty APL LOGISTICS Viet Nam giai doan 2007 – 2011”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47505. “Quyen chon va kha nang ap dung cho thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47507. “Nghien cuu su hai long cua khach hang doanh nghiep doi voi san pham, dich vu Ngan hang HSBC, CN TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47479. “Giai phap nang cao hieu qua hoat dong cua nghiep vu thi truong mo trong dieu hanh chinh sach tien te cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47508. “Giai phap mo rong va nang cao chat luong tin dung tai Ngan hang Nong Nghiep & Phat Trien Nong Thon chi nhanh tinh Tien Giang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47509. “Tu do hoa dich vu tai chinh trong tien trinh hoi nhap kinh te Quoc te tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47510. “Xay dung chien luoc phat trien xuat khau gom my nghe Viet Nam sang thi truong Hoa Ky den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47512. “Phan tich tinh hinh san xuat va tieu thu hoa cap do nong ho tai thanh pho Da Lat”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47514. “Phat trien dich vu Ngan hang cua he thong Ngan hang Thuong mai tren dia ban TP. HCM thoi ky hau WTO”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47516. “Nang cao nang luc canh tranh Ngan hang Thuong mai Co phan Phat Trien Nha TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47522. “Nang cao chat luong cho vay du an dau tu tai So Giao dich II – Ngan hang Cong thuong Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47523. “Kiem soat rui ro tin dung trong cho vay cac doanh nghiep vua va nho tai cac Ngan hang Thuong mai dia ban TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47525. “Phat trien thi truong cho thue tai chinh o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47531. “Giai phap xay dung cau truc von cho phat trien dai han cua Cong ty Co phan Thuc Pham niem yet tren thi truong chung khoan TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47532. “Nang cao nang luc canh tranh cua he thong NHTM Nha nuoc Viet Nam sau khi gia nhap WTO”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47533. “Khao sat muc do hai long cua hanh khach tai nha ga Quoc te Tan Son Nhat”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47534. “Quan ly khoan von cua Viet Nam trong boi canh hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47535. “Mot so giai phap hoan thien chuan muc hop nhat kinh doanh”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47538. “Hoan thien co che quan ly tai chinh tai Cong ty Truyen Tai Dien 4”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47543. “Giai phap nang cao hieu qua dieu hanh lai suat cua Chinh phu doi voi Ngan hang Phat trien Viet Nam trong dieu kien hoi nhap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47544. “Nang cao chat luong dich vu Buu chinh tai Buu dien Trung tam Sai Gon”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47545. “Kinh te trang trai tinh Binh Duong - Hieu qua kinh te va giai phap phat trien”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47546. “Hoan thien chinh sach thue thu nhap gop phan phat trien kinh te Viet Nam trong thoi ky hoi nhap WTO”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47547. “Thuc trang ngheo o tinh Dong Nai: Nhung yeu to tac dong va giai phap giam ngheo”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47548. “To chuc cong tac ke toan quan tri tai Cong ty Co phan San Xuat Kinh Doanh Dich Vu Va Xuat Nhap Khau quan 1 (FIMEXCO)”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47549. “Thu hut va quan ly von dau tu gian tiep nuoc ngoai tren TTCK Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47550. “Phan tich nhung nhan to anh huong den gia co phieu niem yet tren So Giao dich chung khoan TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47551. “Chuyen doi cac Ban Quan ly du an thanh cac Cong ty Co phan Tu van Quan ly Du an – Truong hop cac Ban Quan ly du an nganh dien”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47554. “Giai phap hoan thien mo hinh hoat dong Khu cong nghiep Viet Nam – Singapore nham gop phan thu hut dau tu tren dia ban tinh Binh Duong”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47555. “Giai phap nang cao nang luc canh tranh cua Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam trong tien trinh hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47558. “Nghien cuu su hai long cua khach hang ve dich vu khach san cua Cong ty Co phan Du lich An Giang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47559. “Thu hut va quan ly von dau tu gian tiep nuoc ngoai tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47560. “Hoan thien he thong kiem soat noi bo tai Cong ty NUPLEX RRESINS”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47561. “Phat trien san pham bao thanh toan tai NHTMCP Ky Thuong Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47562. “Phan tich tang truong kinh te cua thanh pho Da Nang tu 1997 – 2006”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47564. “Nang cao hieu qua he thong quan ly chat luong theo tieu chuan ISO 9001: 2000 tai Cong ty Co phan thang may Thien Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47565. “Tang cuong nang luc canh tranh cua he thong Ngan hang Thuong mai Viet Nam trong qua trinh hoi nhap Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47566. “Nhung giai phap han che rui ro trong hoat dong kinh doanh the tai cac Ngan hang Thuong mai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47567. “Nang cao nang luc canh tranh cua cac Ngan hang Thuong mai Nha nuoc Viet Nam trong qua trinh hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47568. “Cho vay theo han muc tin dung doi voi cac doanh nghiep vua va nho tai NHNo & PTNT – Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47580. “Hoan thien quan ly tai chinh noi bo tai Tong cong ty Hang khong Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47581. “Giai phap phong ngua, han che rui ro tin dung tai chi nhanh NHCT 2 TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47583. “Hoan thien du toan ngan sach tai Cong ty Phan bon mien Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47589. “Mot so giai phap nang cao hieu qua hoat dong ban hang qua nhan vien tai chi nhanh Ngan hang Dau tu & Phat trien TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47590. “Phat trien dich vu Ngan hang trong boi canh hoi nhap kinh te Quoc te tai chi nhanh Ngan hang Dau tu & Phat trien TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47591. “Chien luoc tai chinh cua G7MART – Nha ban le so 1 Viet Nam giai doan khoi su 2007 - 2009”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47592. “Phan tich kha nang sinh loi theo cac kenh ban hang tai Cong ty TNHH TM & DV Van Hau”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47595. “Phat trien hoat dong dich vu thong tin di dong tai Tap doan Buu Chinh Vien Thong Viet Nam den nam 2020”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47596. “Chinh sach tai chinh ho tro phat trien doanh nghiep nho va vua ngoai quoc doanh vung dong bang Song Cuu Long”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47598. “Quan ly rui ro tin dung trong hoat dong cho vay doanh nghiep vua va nho tai Ngan hang Thuong mai Co phan Ky Thuong Viet Nam chi nhanh TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47600. “Chien luoc xay dung va phat trien thuong hieu Trong Duc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47601. “Nang cao nang luc canh tranh cua cac Ngan hang Thuong mai Viet Nam trong thoi ky hoi nhap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
47602. “Hoan thien he thong kiem soat noi bo doi voi nghiep vu tin dung trong cac Ngan hang Thuong mai tren dia ban tinh Binh Duong”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45092. “Hoan thien cong tac xac dinh gia tri doanh nghiep nham day nhanh tien trinh co phan hoa doanh nghiep hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45108. “Giai phap hoan thien hoat dong cac Khu cong nghiep tai vung KTTDPN den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45318. “Cac giai phap tai chinh thuc day chuyen dich co cau kinh te tinh Binh Thuan theo huong Cong nghiep hoa – Hien dai hoa”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45331. “Xay dung mot thuong hieu manh cho thuong hieu Bia SaiGon Special trong giai doan 2007 – 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45366. “Xay dung thi truong quyen chon co phieu tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
45368.

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

ambn_corp
Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Nghề nghiệp: giáo viên
Sinh nhật: : 15 Tháng 10 - 1979
Nơi ở: hà nội
Yahoo: ambn_huyen  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2021   VnVista.com