thư viện tài liệu

 
42788. “Nang cao kha nang tiep can cac nguon von cua doanh nghiep vua va nho”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42790. “Hoan thien che do tai chinh ap dung cho cac don vi su nghiep co thu o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42792. “Giai phap va phuong huong hoan thien he thong bao cao tai chinh o Viet Nam hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42793. “Dinh huong hoan thien chinh sach thue trong boi canh toan cau hoa va hoi nhap kinh te Quoc te tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42794. “Mot so giai phap chien luoc nham phat trien nganh cong nghiep oto Viet Nam den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42795. “Mot so giai phap chien luoc nham phat trien NET Viet Nam den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42796. “Cac giai phap hoan thien va phat trien hoat dong Logistics trong giao nhan giay dep xuat khau bang Container duong bien vao thi truong My tren dia ban vung kinh te trong diem phia Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42797. “Mot so giai phap gop phan mo rong thi truong xuat khau cho Cong ty may Tay Do den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42798. “Dinh huong chien luoc Marketing cua Cong ty Lotteria Viet Nam den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42799. “Nhung giai phap day manh hoat dong Logistics trong giao nhan van tai Quoc te bang duong bien tai Tp. Da Nang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42778. “Mot so giai phap han che rui ro tin dung cua cac Ngan hang Thuong mai tren dia ban Tp. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42779. “Mot so giai phap nham cung co va mo rong thi truong bot mi cua Tong cong ty luong thuc mien Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42780. “Giai phap nang cao hieu qua hoat dong tai tro XNK tai cac NHTM Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42781. “Mot so bien phap Marketing nham tham nhap va phat trien thi truong tai Tp. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42782. “Giai phap thuc day hoat dong cua thi truong chung khoan Viet Nam trong giai doan dau hinh thanh va phat trien”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42783. “Dong tien chung ASEAN – Giai phap cho su phat trien kinh te khu vuc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42784. “Mot so giai phap nham nang cao kha nang canh tranh cua he thong NHTM Viet Nam trong tien trinh hoi nhap Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42785. “Chien luoc Marketing xuat khau san pham cao su thien nhien Tong cong ty cao su Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42786. “Van dung cac cong cu danh gia trach nhiem quan ly cua ke toan quan tri vao cac doanh nghiep Nha nuoc kinh doanh duong tai Tp. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42787. “Nhung giai phap nang cao nang luc canh tranh trong hoat dong tin dung tai So giao dich II Ngan hang Dau tu &Phat trien Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42768. “Day nhanh tien trinh sap xep, doi moi doanh nghiep Nha nuoc – dieu kien tat yeu de Viet Nam gia nhap WTO”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42769. “Mot so giai phap nham han che rui ro tin dung tai NHNT Dong Nai”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42770. “Mot so giai phap phat trien thi truong van tai dau tho cua Tong cong ty dau khi Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42771. “Mot so giai phap nham han che rui ro trong TT tien va chung khoan tren TTCK Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42772. “Giai phap hoan thien co che tai chinh cua Tong cong ty Dien luc Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42773. “Mot so de xuat nham nang cao gia tri thuong hieu Ban chai danh rang Colgate tren thi truong Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42774. “Mot so giai phap day nhanh tien trinh chuyen doi doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai sang hoat dong theo hinh thuc Cong ty Co phan o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42775. “Van de quan ly von tai Tong cong ty Dau khi Viet Nam: Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42776. “Xay dung chien luoc Marketing cho san pham Gas dan dung cua Cong ty Shell Viet Nam den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42777. “Mot so giai phap ve von DT nham phat trien nganh thuy san tinh Kien Giang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42726. “Giai phap nang cao hieu qua hoat dong tiep thi tai Ngan hang Thuong mai Co phan A Chau”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42728. “Xay dung thuong hieu Ngan hang Cong thuong Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42729. “Xay dung chien luoc Marketing cua san pham Martell tai thi truong Viet Nam den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42730. “Cac giai phap nham hoan thien cong tac kiem soat noi bo trong qua trinh thu ban san pham van tai hang khong tai Tong cong ty HKVN”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42731. “Mot so giai phap nham mo rong thi truong Nhat Ban cho nganh thuy san Viet Nam den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42732. “Mot so bien phap thuc day hoat dong cho thue tai chinh o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42734. “Giai phap nham nang cao nang luc canh tranh cua he thong Ngan hang Dau tu & Phat trien Viet Nam trong tien trinh hoi nhap Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42735. “Nhung giai phap day manh dau tu ra nuoc ngoai cua Viet Nam trong tien trinh hoi nhap kinh te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42737. “Thuc trang rui ro tin dung va cac bien phap phong ngua, han che rui ro tin dung tai So giao dich II - NHCTVN”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42738. “Giai phap mo rong tin dung Ngan hang gop phan cung ung von doi voi su nghiep CNH – HDH tren dia ban Tp. HCM tu nay den 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42716. “Su dung chien luoc chieu thi trong hoat dong xay dung thuong hieu san pham rau an toan cua lien to chuc san xuat rau an toan xa Tan Phu Trung huyen Cu Chi tai thi truong Tp. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42717. “Mot so bien phap quan ly rui ro tin dung tai cac Ngan hang Thuong mai tren dia ban Tp. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42718. “Do luong chat luong phuc vu nha dau tu cua van phong quan ly Khu cong nghiep Tan Binh”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42719. “Chien luoc phat trien the thanh toan cua he thong Ngan hang Thuong mai Viet Nam den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42720. “Mot so giai phap gop phan nang cao hieu qua hoat dong cua co che lai suat thoa thuan tai cac Ngan hang Thuong mai tren dia ban Tp. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42721. “Hoat dong Marketing voi viec nang cao hieu qua hoat dong kinh doanh tai cac Ngan hang Thuong mai tren dia ban Tp. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42722. “Giai phap hoan thien hoat dong Marketing tai Ngan hang Ngoai thuong khu vuc Dong Nam Bo”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42723. “Hoan thien viec to chuc ke toan chi phi san xuat va cac phuong phap tinh gia thanh san pham trong doanh nghiep cong nghiep Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42724. “Giai phap hoan thien thue thu nhap doanh nghiep o Viet Nam den nam 2020”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42725. “Dinh huong chien luoc phat trien nganh du lich Quang Ngai den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42700. “Nang cao kha nang quan ly rui ro cho nong dan ngheo vung Dong bang Song Cuu Long”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42701. “Giai phap kiem soat hoat dong chuyen gia tai Viet Nam trong giai doan hoi nhap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42704. “Mot so phuong phap va giai phap hoan thien he thong bao cao tai chinh trong dieu kien hoi nhap kinh te o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42705. “Mot so giai phap dao tao nguon nhan luc cho nganh det may Thanh pho Ho Chi Minh den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42707. “Giai phap hoan thien va mo rong phat hanh co phieu lan dau qua dau gia tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42709. “Giai phap tai chinh ho tro phat trien doanh nhgiep nho va vua trong khu vuc kinh te tu nhan cua Viet Nam hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42710. “Giai phap hoan thien va mo rong phat hanh co phieu lan dau qua dau gia tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42711. “Cac giai phap gop phan nang cao hieu qua hoat dong tin dung dau tu tai NHCTV – CN4”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42713. “Mot so giai phap nang cao hieu qua san xuat kinh doanh tai tong Cong ty Dien tu Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42715. “Phan tich nhung thach thuc va co hoi – tim ra nhung buoc di thich hop trong tien trinh gia nhap WTO cua Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42684. “Chien luoc phat trien kinh doanh cua Cong ty Scacom Viet Nam den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42687. “Tac dong cua dong von va nhung giai phap kiem soat dong von tai Viet Nam trong qua trinh hoi nhap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42689. “Mot so giai phap nang cao hieu qua su dung nguon lao dong cua cac chi nhanh Ngan hang Cong thuong Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42690. “Dau tu phat trien doi tau cho xang dau cua tong cong ty xang dau Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42692. “Cac phuong phap xac dinh gia tri doanh nghiep phuc vu cong tac co phan hoa va chuyen giao doanh nghiep”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42693. “Mot so giai phap phat trien nghiep vu tai cac cong ty chung khoan tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42694. “Nghien cuu hoan thien phuong thuc lap du toan ngan sach nha nuoc Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
43696. “Chien luoc phat trien cua tong cong ty dien tu va tin hoc Viet Nam den nam 2015”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42697. “Phuong huong xay dung he thong bao cao toan quyen cho cac doanh nghiep thuoc nganh in thuoc Thanh pho Ho Chi Minh”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42699. “Mot so giai phap hoan thien he thong kiem soat noi bo doi voi nghiep vu tin dung trong cac Ngan hang Thuong mai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5082. “Co so khoa hoc xac dinh muc do han che canh tranh cua cac thoa thuan va cac tieu chi cho phep mien tru trong luat canh tranh”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5087. “Cac giai phap phat trien he thong phan phoi hang hoa Viet Nam trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te” download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5148. “Cac giai phap de nang cao nang luc canh tranh cua cac to chuc cung ung dich vu chung khoan trong dieu kien hoi nhap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5577. “Cac giai phap quan ly nha nuoc ve thuong mai tai cac khu thuong mai tu do va khu kinh te cua khau cua nuoc ta”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5879. “Cac giai phap phat trien nguon nhan luc trong linh vuc quan ly doanh nghiep nham dap ung nhung yeu cau cua xu huong hoi nhap va toan cau hoa nen kinh te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5988. “Chinh sach phat trien nhan luc va thu hut nhan tai cong nghe thong tin thanh pho Da Nang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6062. “Co so ly luan va thuc tien xay dung qui trinh kiem toan bao cao tai chinh ngan hang Nha nuoc Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6078. “Co so ly luan va thuc tien xac dinh gia tri tai lieu va xay dung danh muc thoi han luu tru tai lieu cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5081. “Nghien cuu phat trien thuong mai khu vuc hanh lang kinh te Hai Phong- Lao Cai-Con Minh trong boi canh hinh thanh khu vuc mau dich tu do ASEAN- Trung Quoc (ACFTA)”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5088. “Nghien cuu cac rao can trong thuong mai quoc te va de xuat cac giai phap doi voi Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5132. “Nghien cuu nhung dieu kien can thiet de ung dung cong nghe Internet vao giao dich chung khoan o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5137. “Nghiep vu ngat dong lenh de on dinh thi truong chung khoan”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5391. “Noi dung va phuong phap kiem toan hoat dong doi voi cac chuong trinh du an bang nguon von ngan sach nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5403. “Nhung anh huong cua chuan muc ke toan Viet Nam den kiem toan bao cao tai chinh doanh nghiep nha nuoc” va “yeu cau hoan thien noi dung quy trinh kiem toan bao cao tai chinh doanh nghiep nha nuoc cua Kiem toan Nha nuoc hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5471. “Nghien cuu va de xuat giai phap nang cao hieu qua quan ly va su dung nguon nhan luc trong qua trinh CNH, HDH dat nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5609. “Nghien cuu can can thuong mai trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5676. “Nghien cuu cac giai phap tong the phat trien kinh te-xa hoi va bao ve moi truong vung Tay Nguyen trong tinh hinh moi”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5693. “Nghien cuu kha nang tinh toan chi tieu gia tri san xuat, gia tri tang them cua cac nganh kinh te theo gia co ban”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5717. “Nghien cuu, dieu tra va du bao thi truong xuat khau cho mot so chung loai nong lam, thuy san”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5735. “Nghien cuu luan cu khoa hoc de chuyen dich co cau kinh te nong nghiep, nong thon theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5735-2. “Nghien cuu luan cu khoa hoc de chuyen dich co cau kinh te nong nghiep, nong thon theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa” - “Danh gia thuc trang qua trinh chuyen dich kinh te nong nghiep, nong thon giai doan sau doi moi”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5735-3. “Nghien cuu luan cu khoa hoc de chuyen dich co cau kinh te nong nghiep, nong thon theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa” - “Nghien cuu cac yeu to anh huong den qua trinh chuyen dich co cau kinh te nong nghiep, nong thon theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa o nuoc ta”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5086. “Xac dinh noi dung va phuong thuc cong nghiep hoa, hien dai hoa trong thuong mai o nuoc ta thoi ky toi 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5136. “Xay dung va phat trien hoat dong luu ky chung khoan quoc te tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5146. “Ung dung cong nghe tin hoc de phong ngua rui ro trong thanh toan giao dich chung khoan”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5390. “Xay dung quy trinh va phuong thuc to chuc thuc hien kiem toan hoat dong doi voi don vi su nghiep co thu”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5400. “Xay dung qui trinh giai quyet don thu khieu nai to cao cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5404. “Van dung qui trinh kiem toan bao cao quyet toan du an dau tu xay dung co ban trong mot cuoc kiem toan bao cao quyet toan ngan sach dia phuong”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5639. “Xu the chu yeu cua su phat trien khoa hoc cong nghe, su hinh thanh va vai tro cua kinh te tri thuc trong hai thap nien dau tien the ky 21”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5914. “Xu huong phat trien nen kinh te tri thuc va tac dong cua no den su phat trien va lua chon chien luoc cong nghiep hoa, hien dai hoa cua Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6006. “Xay dung tieu chuan chuc danh, tieu chuan nghiep vu cac ngach cong chuc thuoc cac don vi, to chuc lam cong tac dan toc tu Trung uong toi dia phuong”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6061. “Vai tro cua Kiem toan Nha nuoc trong qua trinh tham dinh du toan Ngan sach Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6072. “Xay dung quy trinh soan thao va ban hanh van ban hanh chinh cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6075. “Xay dung phan mem quan ly thu vien cho Trung tam khoa hoc va boi duong can bo”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6186. “Xay dung va ap dung he thong quan ly chat luong TCVN ISO 9001. “2000 trong quan ly hanh chinh cong tai So Noi vu tinh Son La”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5575. “Mot so giai phap phat trien thi truong nong thon vung dong bang song Cuu Long thoi ky den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5600. “Mo hinh tang truong kinh te cua Solow (So-lau) La kha nang ap dung va danh gia tang truong kinh te Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5661. “Mot so van de phuong phap luan thong ke”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5692-1. “Lich su va truyen thong nganh Thanh tra Viet Nam - Cac chuyen de nghien cuu”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5773. “Luan chung khoa hoc ve mo hinh phat trien kinh te - sinh thai tren mot so dao, cum dao lua chon vung bien ven bo Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5896. “Mot so giai phap nham phat trien thuong mai hang hoa va dich vu cua Viet Nam voi cac nuoc tieu vung Song Me Kong mo rong”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6030. “Mo rong canh tranh trong khu vuc cong de nang cao hieu qua cung ung hang hoa va dich vu cong o Viet Nam hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6031. “Moi quan he giua tang truong kinh te voi cong bang xa hoi o Viet Nam trong thoi ky doi moi-van de va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5083. “Mot so giai phap chuyen dich co cau kinh te nham phat trien xuat khau cua Viet Nam phu hop voi xu huong bien doi cua thi truong hang hoa va dich vu the gioi”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5135. “Mot so giai phap thuc day doanh nghiep vua va nho niem yet tren Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5205. “Mot so giai phap co ban huy dong von dau tu trong nuoc tren dia ban TP. Da Nang den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5214. “Mot so giai phap hinh thanh va phat trien thi truong dich vu tai chinh TP. Da Nang den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5218. “Mot so giai phap co ban nham thu hut va quan ly dau tu truc tiep nuoc ngoai tren dia ban TP. Da Nang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5324. “Mot so van de chu yeu can xu ly khi thuc hien cac cam ket trong hiep dinh thuong mai Viet Nam - Hoa Ky va tien trinh tham gia WTO cua Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5325. “Mot so giai phap phat trien xuat khau mat hang moi cua Viet Nam trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

ambn_corp
Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Nghề nghiệp: giáo viên
Sinh nhật: : 15 Tháng 10 - 1979
Nơi ở: hà nội
Yahoo: ambn_huyen  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2021   VnVista.com