thư viện tài liệu

 
5401. “Hoan thien quy trinh xay dung ke hoach kiem toan hang nam cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5597. “Kinh te cong huu trong nen kinh te nhieu thanh phan dinh huong xa hoi chu nghia o nuoc ta hien nay - Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5067. “Hoan thien cac bien phap phi thue quan de bao ho mot so nong san chu yeu cua nuoc ta phu hop voi thong le quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5791. “Khu vuc mau dich tu do ASEAN - Trung Quoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5804. “Kinh te co von dau tu nuoc ngoai trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o Viet Nam hien nay. Thuc trang va trien vong”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5808. “Khao sat thuc trang quan ly nha nuoc ve moi truong tai mot so tinh phia nam nuoc ta hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5987. “Huy dong nguon luc Viet Nam o nuoc ngoai de phuc vu phat trien kinh te-xa hoi cua thanh pho Da Nang - thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6063. “Hoan thien cong tac nghien cuu, danh gia he thong kiem soat noi bo cua don vi duoc kiem toan va viec xac dinh trong yeu, rui ro trong hoat dong kiem toan cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6067. “Hoan thien he thong cac phuong phap ky thuat kiem toan”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6080. “Hoan thien cong tac quan ly va to chuc thuc hien cac chuan muc, quy trinh va phuong phap chuyen mon nghiep vu kiem toan cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6159. “Khai niem, noi dung, phuong phap tinh mot so chi tieu trong he thong chi tieu thong ke quoc gia”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5134. “Khung phap ly ve hoat dong niem yet cua sau - Kinh nghiem quoc te va mot so de xuat cho Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5142. “Hoan thien va phat trien he thong niem yet chung khoan tren thi truong giao dich tap trung”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5144. “Hop tac quoc te trong phong tranh, phat hien va xu ly cac giao dich bat hop phap tren thi truong chung khoan trong boi canh hoi nhap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5153-3. “Hoan thien cong nghe san xuat vat lieu han chat luong cao dung cho dong tau - Xay dung tong the qui trinh san xuat tren co so chuyen giao cong nghe cua nuoc ngoai”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5153-4. “Hoan thien cong nghe san xuat vat lieu han chat luong cao dung cho dong tau - Nghien cuu to chuc san xuat thu nghiem cac san pham”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5153-5. “Hoan thien cong nghe san xuat vat lieu han chat luong cao dung cho dong tau - Che tao he thong tron nguyen lieu san xuat thuoc han”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5230. “Hoan thien moi truong dau tu nham phat trien kinh te tu nhan tren dia ban TP. Da Nang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5392. “Hoan thien quy trinh lap, xet duyet va thong qua bao cao kiem toan va quy trinh lap bao cao tong hop ket qua kiem toan hang nam cua kiem toan nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5394. “Hoan thien quy trinh kiem toan chi ngan sach doi voi don vi hanh chinh su nghiep thuc hien khoan chi”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5065. “Danh gia tong hop tai nguyen, dieu kien tu nhien, moi truong, kinh te-xa hoi nham dinh huong phat trien ben vung khu vuc bien gioi phia tay tu Thanh Hoa den Kon Tum”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5130. “Giai phap khuyen khich nha dau tu to chuc tham gia giao dich tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5140. “Giai phap hoan thien moi quan he giua cong ty chung khoan va khach hang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5143. “Giai phap hoan thien hoat dong giam sat, thanh tra cac to chuc niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5145. “Giai phap thuc day cac to chuc tai chinh dau tu vao thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5147. “Dinh huong xay dung luat chung khoan trong moi quan he voi cac linh vuc phap luat khac”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5323. “Giai phap nang cao nang luc hoat dong cua cac hiep hoi nganh hang nham day manh xuat khau hang hoa cua Viet Nam trong boi canh hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5141. “Bao ve nha dau tu co phieu tren thi truong chung khoan Viet Nam - Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5398. “Co so ly luan va thuc tien cua viec kiem toan trach nhiem kinh te trong nhiem ky doi voi can bo lanh dao trong bo may nha nuoc va cac don vi kinh te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5799. “Chinh sach dat nong nghiep o nuoc ta hien nay - Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5894. “Cac giai phap thuc day phat trien quan he thuong mai giua Viet Nam voi hai tinh Van Nam va Quang Tay (Trung Quoc)”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5898. “Chinh sach nhap khau cong nghe moi, cong nghe cao dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa cua Viet Nam - Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6026. “Anh huong cua nhung yeu to tam ly trong doi ngu can bo cong chuc den cai cach hanh chinh o mot so tinh dong bang song Hong - Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6065. “Co so ly luan va thuc tien ap dung kiem toan dieu tra trong dieu kien hien nay cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6074. “Co so ly luan va thuc tien xac dinh gia tri tai lieu va xay dung danh muc thoi han luu tru tai lieu cua KTNN”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5194. “Tai chinh nha nuoc - mot cong cu dinh huong xa hoi chu nghia nen kinh te thi truong Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5396. “Thuc trang va nhung giai phap hoan thien he thong chuan muc va qui trinh kiem toan cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5402. “Thuc trang ve tham nhung lang phi trong cac chuong trinh du an dau tu xay dung bang von ngan sach va cac giai phap dat ra doi voi Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5691. “Tang cuong moi quan he chi dao, phoi hop trong he thong cac to chuc Thanh tra Nha nuoc nham nang cao hieu luc, hieu qua cong tac thanh tra”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5775. “Tac dong cua hoi nhap kinh te quoc te den tu duy va doi song kinh te - xa hoi Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5893. “Thuc trang va giai phap phat trien he thong sieu thi o nuoc ta trong giai doan hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5899. “Tac dong cua viec Trung Quoc gia nhap WTO doi voi xuat khau hang hoa cua Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6022. “The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia - Nhung van de ly luan va thuc tien”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6039. “Tang cuong nang luc lap phap cua Quoc hoi trong dieu kien xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia o Viet Nam hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6068. “Thuc trang va giai phap nang cao chat luong cong tac nghien cuu khoa hoc va thong tin khoa hoc cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6069. “Thuc trang va giai phap chong that thu ngan sach Nha nuoc trong hoat dong kiem toan cac don vi su nghiep co thu cua Kiem toan Nha nuoc cac khu vuc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5139. “Cac giai phap hoan thien he thong giam sat tai Trung tam giao dich chung khoan thanh pho Ho Chi Minh”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5326. “Cac giai phap ap dung cac phuong thuc kinh doanh thuong mai cua doanh nghiep trong dieu kien chuyen sang kinh te thi truong va hoi nhap kinh te quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5397. “Co so ly luan va thuc tien xay dung chien luoc phat trien Kiem toan Nha nuoc giai doan 2001-2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5633. “Co so khoa hoc cho viec phat trien kinh te - xa hoi dai ven bien Viet Nam, de xuat cac mo hinh phat trien cho mot so khu vuc trong diem”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5718. “Chinh sach va giai phap phat trien thi truong hang hoa xuat khau cua Viet Nam thoi ky 2001-2010, tam nhin den 2020”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5891. “Cac giai phap de Viet Nam khai thac toi da nhung loi ich thuong mai tu "Chuong trinh thu hoach som" trong khu vuc mau dich tu do ASEAN-Trung Quoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6020. “Cac giai phap phat trien kinh te vung mien nui Bac mien Trung (qua khao sat cac tinh Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue)”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6064. “Co so khoa hoc va thuc tien xay dung va to chuc thuc hien ke hoach kiem toan chi tiet trong cuoc kiem toan bao cao tai chinh doanh nghiep nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6243. “Chuyen dich co cau kinh te nganh trong qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5735-4. “Nghien cuu luan cu khoa hoc de chuyen dich co cau kinh te nong nghiep, nong thon theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa” - “Co so khoa hoc cua van de chuyen dich co cau kinh te nong nghiep, nong thon theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa o Viet Nam trong tuong lai”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5735-6. “Nghien cuu luan cu khoa hoc de chuyen dich co cau kinh te nong nghiep, nong thon theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa” - “Danh gia kha nang ung dung cac mo hinh ly thuyet trong thuc tien chuyen dich kinh te nong nghiep, nong thon”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5746-6. “Nghien cuu xay dung giai phap tong the su dung hop ly cac dai cat ven bien mien Trung tu Quang Binh den Binh Thuan” - “Tong ket mo hinh san xuat nong-lam-ngu nghiep tren dai cat ven bien tu Quang Binh den Binh Thuan”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5807. “Nhan thuc va thuc tien van dung quan diem cua Dang Cong san Viet Nam ve to chuc bo may nha nuoc trong thoi ky doi moi (tu 1986 den nay)”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5811. “Nhung giai phap huu hieu ngan chan va day lui su suy thoai ve tu tuong chinh tri cua doi ngu can bo, dang vien o nuoc ta hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5839. “Nghien cuu doi moi he thong quan ly dat dai de hinh thanh va phat trien thi truong bat dong san o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5863-5. “Nghien cuu co so khoa hoc de xay dung tieu chi, buoc di, co che chinh sach trong qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep, nong thon” - “Thuyet minh mo hinh nong thon di len cong nghiep hoa, hien dai hoa”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5901. “Nghien cuu kinh nghiem quoc te ve dich vu hau can va nhung bai hoc rut ra cho Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5904. “Nhung giai phap tang cuong vai tro nu trong quan ly nha truong dai hoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5948. “Nghien cuu co so khoa hoc va thuc tien nham de xuat cac chinh sach, giai phap bao ve moi truong va phat trien ben vung kinh te trang trai tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6076. “Noi dung trinh tu va phuong phap kiem toan tuan thu doi voi cac chuong trinh, du an dau tu xay dung bang nguon von ngan sach nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6084. “Nghien cuu xay dung he thong thong tin va co so du lieu tong hop ket qua thanh tra kinh te-xa hoi”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6095. “Nghien cuu mot so van de ky thuat, cong nghe chu yeu trong thuong mai dien tu va trien khai thu nghiem”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5487. “Danh gia hieu qua dau tu, xay dung I-O va ap dung TSA nganh du lich tinh Ba Ria-Vung Tau”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5786. “Danh gia tong quat qua trinh doi moi o thu do, nhung bai hoc kinh nghiem dinh huong phat trien den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
4897. “Dinh huong phat trien thuong mai trong qua trinh hinh thanh nen kinh te tri thuc o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5902. “Giai phap nang cao hieu qua dau tu phat trien ket cau ha tang thuong mai (he thong cho)”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6003. “Dieu tra, danh gia hieu qua dau tu cua Chuong trinh 135 va de xuat giai phap, chinh sach ho tro dau tu phat trien kinh te-xa hoi cac xa dac biet kho khan giai doan 2006-2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6066. “Dinh huong va giai phap doi moi cong tac kiem toan ngan sach nha nuoc trong dieu kien thuc hien luat ngan sach nha nuoc sua doi”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6073. “Dinh huong va giai phap hoan thien cong tac kiem toan chi phi ban hanh quan ly du an trong kiem toan cac du an dau tu xay dung co ban cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6267. “Danh gia tong hop tiem nang tu nhien, kinh te-xa hoi, thiet lap co so khoa hoc va cac giai phap phat trien kinh te-xa hoi ben vung cho mot so huyen dao”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6267-3. “Danh gia tong hop tiem nang tu nhien, kinh te-xa hoi, thiet lap co so khoa hoc va cac giai phap phat trien kinh te-xa hoi ben vung cho mot so huyen dao” - “Co so ly luan, phuong phap luan danh gia dieu kien tu nhien, tai nguyen cho muc dich phat trien kinh te-xa hoi cac huyen dao ven bo Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6071. “Thuc trang va giai phap nang cao chat luong cong tac giam dinh va kiem tra chat luong kiem toan”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6077. “Thuc trang va cac giai phap to chuc kiem toan tai chinh Dang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6079. “Ung dung cong nghe thong tin ho tro viec lap bien ban va bao cao kiem tra trong kiem toan bao cao tai chinh cua doanh nghiep Nha nuoc cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6083. “Tu tuong Ho Chi Minh ve cong tac thanh tra”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6083-1. “Tu tuong Ho Chi Minh ve cong tac thanh tra - Bien nien su Chu tich Ho Chi Minh voi cong tac thanh tra”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6083-2. “Tu tuong Ho Chi Minh ve cong tac thanh tra - Quan diem va chi dao cua Chu tich Ho Chi Minh ve cong tac thanh tra, giai quyet khieu nai, to cao va chong tham nhung”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6083-3. “Tu tuong Ho Chi Minh ve cong tac thanh tra - Cac chuyen de nghien cuu”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6215. “Tiep tuc doi moi chinh sach xuat khau cua Viet Nam trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6261. “Tim hieu thuc trang va kien nghi giai phap nang cao vai tro, vi tri cua nguoi can bo nu voi cong tac quan ly trong nganh giao duc va dao tao”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6330. “Thi truong dich vu tai chinh o Viet Nam - mot so van de ly luan va thuc tien”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6095-1. “Nghien cuu mot so van de ky thuat, cong nghe chu yeu trong thuong mai dien tu va trien khai thu nghiem - Nghien cuu, xay dung phuong phap bao mat thong tin trong thuong mai dien tu”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6095-4. “Nghien cuu mot so van de ky thuat, cong nghe chu yeu trong thuong mai dien tu va trien khai thu nghiem - An toan thong tin cho co so du lieu”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6095-5. “Nghien cuu mot so van de ky thuat, cong nghe chu yeu trong thuong mai dien tu va trien khai thu nghiem - Thu nghiem mua ban hang hoa tren mang”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6095-8. “Nghien cuu mot so van de ky thuat, cong nghe chu yeu trong thuong mai dien tu va trien khai thu nghiem - Nghien cuu mot so cong nghe-ky thuat chu yeu cua thanh toan dien tu va he thong thu nghiem”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6095-11. “Nghien cuu mot so van de ky thuat, cong nghe chu yeu trong thuong mai dien tu va trien khai thu nghiem - Thu nghiem ke khai thue GTGT qua mang Internet”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6150. “Nghien cuu xay dung nguyen tac va quy trinh thiet ke phieu dieu tra thong ke”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6152. “Nghien cuu xac dinh noi dung, pham vi tinh chi tieu von dau tu va tich luy tai san o nuoc ta hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6153. “Nghien cuu phuong phap xac dinh gia tri tai san co dinh cho nen kinh te va kha nang ung dung vao Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6155. “Nghien cuu xac dinh noi dung thong tin va hinh thuc cung cap thong tin thong ke phuc vu yeu cau hop tac quoc te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6160. “Nghien cuu va de xuat giai phap cong nghe tin hoc hoa cong tac xu ly so lieu thong ke thang, quy, nam do cac cuc thong ke thuc hien”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6161. “Nghien cuu phuong phap tinh mot so chi so tong hop phan anh chu ky san xuat kinh doanh va kha nang ung dung o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6164. “Nghien cuu xac dinh cac chi tieu thong ke danh gia chat luong tang truong cua nen kinh te”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6166. “Nghien cuu xac dinh noi dung va lua chon cac chi tieu phan tich tong hop tinh hinh kinh te-xa hoi thoi ky ke hoach 5 nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6168. “Nghien cuu hoan thien danh muc giao duc, dao tao va danh muc nghe nghiep cua Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6342. “Nang cao chat luong dao tao, boi duong ly luan chinh tri cho doi ngu can bo chu chot cap quan tai thanh pho Ho Chi Minh”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5131. “Phuong phap phan tich ky thuat va kha nang ap dung trong hoat dong dau tu chung khoan tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5393. “Phuong thuc va giai phap tang cuong tinh hieu luc doi voi cac kien nghi cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5395. “Phuong huong va giai phap ung dung phan mem tin hoc trong hoat dong kiem toan cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5399. “Su hinh thanh va phat trien cac chuc nang kiem toan cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5435. “Quan ly nguon nhan luc xa hoi”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5436. “Quan ly nguon nhan luc trong mot to chuc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5587. “Su thong nhat bien chung giua nang luc lanh dao quan ly voi ban linh chinh tri trong hoat dong cua nguoi can bo chu chot cua he thong chinh tri o nuoc ta”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5921. “Phat trien kinh te vung trong qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6327. “Phat trien kinh te tu nhan o cac tinh mien nui Tay Bac nuoc ta hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6060. “Co so khoa hoc, dinh huong va giai phap xay dung thu vien dien tu trong dieu kien tin hoc hoa cac hoat dong cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
6334. “Phap che xa hoi chu nghia trong hoat dong ban hanh van ban quy pham phap luat cua Hoi dong nhan dan va uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam

 

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

ambn_corp
Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Nghề nghiệp: giáo viên
Sinh nhật: : 15 Tháng 10 - 1979
Nơi ở: hà nội
Yahoo: ambn_huyen  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2021   VnVista.com