Lang thang trên mạng cũng kiếm được chút ít, nay share với mọi người.
Để tiện download mình phân thành nhiều mục:

Board View
Modifications that change the main board view

Forum View
Modifications that change the forum view

Topic View
Modifications that change the topic view

Other View
Modifications that change some other aspect of Invision Board

Global View
Modifications that change several different parts of Invision Board

Website Integration
Modifications that help you integrate your Invision Board with your website

Modules
Modifications that use IPB's Modules system to add a new section to your board. Use this only if you are adding one or more files to the modules directory.

and more...
Phần nội dung ẩn:
http://trailuoi.worldfreeweb.com/kiendk/ibf/
Sẽ cập nhập thêm...
Vì nhiều quá mình chưa tổng hợp hết được, xin chờ hồi sau nhé!.
All Download From invisionize.com