Nhìn đề là biết khỏi cần nói nhiều

download:
CODE
http://wlfng2005.1.page.tl/files/IPB216Nulled.zip

pass: www.vnvista.com