ambn_corp - Trang thông tin
ambn_corp
ambn_corp
Xem sổ ảnh thành viên
http://ambn.vn
(Đăng nhập để xem)
User is offline (Offline)
Vòng tay bè bạn
Kết bạn Gửi tin nhắn
Gửi thiệp điện tử Gửi email
Tên thật: Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 15 Tháng 10 - 1979
Mùi  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: sau đại học
Nghề nghiệp: giáo viên
Nơi ở: hà nội
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Đang làm việc
Online lần cuối: 12th January 2017 - 05:18 AM
Đôi dòng về tôi: yêu mình , yêu đời , yêu tổ quốc , yêu chị em
Người tôi muốn gặp: ..hiền hậu , xinh xắn
Những thứ tôi ghét: nghiên cứu , chị em
Lúc rỗi rãi tôi thường: nghiên cứu
Người tôi khâm phục: Đức Thánh Anh Minh Đạo

Các chủ đề mới từ web cá nhân
cong trinh nghien cuu kinh te dau tu 6 5401. “Hoan thien quy trinh xay dung ke hoach kiem toan hang nam cua Kiem toan Nha nuoc”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5597. “Kinh te cong huu trong nen kinh te nhieu thanh phan dinh huong xa hoi chu nghia o nuoc ta hien nay - Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
5067. “Hoan thien cac bien phap phi thue quan de bao ho mot so nong san chu yeu cua nuoc ta phu hop voi thong le quoc te”download cong trinh nghien...

Xem tiếp
cong trinh nghien cuu kinh te dau tu 5 42788. “Nang cao kha nang tiep can cac nguon von cua doanh nghiep vua va nho”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42790. “Hoan thien che do tai chinh ap dung cho cac don vi su nghiep co thu o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42792. “Giai phap va phuong huong hoan thien he thong bao cao tai chinh o Viet Nam hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
42793. “Dinh huong hoan thien chinh sach thue trong...

Xem tiếp
cong trinh nghien cuu kinh te dau tu 4 43912. “Giai phap phat trien thi truong den nam 2010 cua Cong ty may Viet Tien”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
43913. “Phuong phap xac dinh lai xuat cho vay qua danh gia tin dung Doanh nghiep tai Ngan hang Thuong mai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
43817. “Dinh huong phat trien thuong mai dien tu o Viet Nam den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
43818. “Mot so giai phap nham han che rui...

Xem tiếp
cong trinh nghien cuu kinh te dau tu 3 43912. “Giai phap phat trien thi truong den nam 2010 cua Cong ty may Viet Tien”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
43913. “Phuong phap xac dinh lai xuat cho vay qua danh gia tin dung Doanh nghiep tai Ngan hang Thuong mai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
43817. “Dinh huong phat trien thuong mai dien tu o Viet Nam den nam 2010”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
43818. “Mot so giai phap nham han che rui...

Xem tiếp
danh muc cong trinh nghien cuu kinh te dau tu 2 46789. “Giai phap hoan thien va phat trien thanh toan Quoc te theo phuong thuc tin dung chung tu tai cac chi nhanh cua NHNo & PTNN Viet Nam tren dia ban TP. HCM”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46790. “Cac giai phap kiem soat an ninh tai chinh trong tien trinh tu do hoa tai chinh cua Viet Nam hien nay”download cong trinh nghien cuu kinh te dau tu viet nam
46791. “Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rui ro tin dung tai Ngan hang Ngoai...


Xem tiếp
Xem tất cả bài viết
Bạn bè
Thành viên này chưa có người bạn nào. Hãy trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này bằng cách click vào link dưới.
Kết bạn

Lưu bút
Hãy là người đâu tiên viết lưu bút cho thành viên này:
Viết lưu bút (tối đa 500 ký tự, có thể sử dụng bbcode & mặt cười):