Tham vọng thời trai trẻ

     - Những tham vọng thời trai trẻ của anh có cái nào thành hiện thức không?

     - Có chứ. Ngày xưa khi mẹ tôi cắt tóc cho tôi, tôi thường ước ao là mình sẽ hói đầu.