Ðặt tên muông thú

     Adam và Eva đang đặt tên cho các loài thú trên trái đất thì một con tê giác đi tới.

     Adam : - Ta sẽ gọi con này là gì?

     Eva : - Hãy gọi nó là tê giác.

     Adam : - Sao vậy?

     Eva : - Bởi vì nó trông giống một con tê giác hơn bất kỳ con gì chúng ta đã đặt tên nãy giờ.