Chúc thành công

- Tôi hy vọng là cuộc hôn nhân gần đây của ông đã trở nên một thành công lớn. - một nhà báo phỏng vấn một nhà viết kịch nổi tiếng.
Nhà viết kịch : - Hắn đi rồi ! Tôi đã lấy đời tư của vợ tôi dựng thành ba vở kịch rồi đó.