Tại sao con chó nhìn tôi ăn ?

Khách : - Tại sao con chó của ông lại cứ ngồi đó mà nhìn tôi ăn vậy ?
Chủ khách sạn : - Tôi cũng không hiểu nổi, trừ phi ông đang ăn bằng cái đĩa mà nó thường ăn.