Hình Như
- Anh Việt Thảo -


Giả vờ mượn tập chép bài
Đến khi trả tập : dong dài ... trang thư !
Cũng từ dạo đó ... hình như
Mỗi khi nhắm mắt, cơn mơ len vào