Thập Duyên Kỳ Nữ
Viễn Hưu


Nhất duyên là miệng ăn hàng
Nhị duyên là mắt sẵn sàng lim dim
Tam duyên: sắt đá đầy tim
Tứ duyên: đốt đuốc đi tìm hổng ra !
Ngũ duyên, mặt quạu như ma
Lục duyên ăn nói thật thà gian thương.
Thất duyên chẳng chịu soi gương
Bát duyên ra đứng lề đường... ghẹo trai
Cửu duyên mèo chó đá hoài
Thập duyên làm biếng trong ngoài đều dơ .
Em nào hội đủ duyên... hờ
Tôi đây xin rước về thờ trong... lu !