thicalata's BlogXem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

6 Trang  1 2 3 > » 

Các bài viết trong September 2007

   Trong: thơ
 
NHỮNG GÃ CUA ĐỒNG HÁT RONGTrong chiếc giỏ bà tôi

những gã cua đồng đang nhấm nháp điều gì chẳng rõ

tiếng lép nhép hiện ra những khuôn mặt

khiến cánh đồng bật khóc


Nỗi nhớ như nếp nhăn hằn lên buổi chiều

váng phèn vây quanh từng gốc rạ

nơi bàn chân tôi dẵm phải tuổi thơ mình

vệt bùn loang dày như kỉ niệm

và hoàng hôn bà tôi khom xuống chân trời


Hoa cỏ tím như ngọn đèn rưng rức

soi bước cua đồng bò ngang

đo nỗi đau mùa vụ sau từng nhát cuốc

cánh đồng hạ sinh


Mùa màng giờ đây những chiếc hang trơ trọi

tôi thọc đầy cánh tay tiếng oạp oạp

gã cua đồng giương chiếc càng hiền lành kẹp vào tuổi thơ tôi rỉ máu

ôi giọt máu hồn nhiên còn vương trên chiếc giỏ tre bà tôi để lại

giờ đựng nỗi buồn trong mối mọt thời gian


Bao đêm ngái xa

bà tôi...Xem tiếp »

Các bài viết trong June 2008

   Trong: thơ
 

*Nguyeãn Thaùnh Ngaõ

 

           ÑEÂM ÑAØ LAÏT VÔÙI  NAZUNA

 

ñeâm khoâng laïnh

ñöùng beân thô xöù ñaûo

nhaáp nhoâ thaâm traàm nhaáp nhoâ soùng

 

mình töïa hoøn ñaûo nhoû

ñöôïc naâng niu döôùi tay naøng

quaïnh caûm doøng Sumida…

 

ta chæ coù Ñaï Daâng hoang daïi

chaûy nhö maøu vang ñoû nghieän tình

 

naøng uoáng ñi

thô ta bazan

 

ñeå troän laãn moät ít tuyeát

vaø rung ñoäng chuùt dö ñòa chaán

giöõa Da laït thaàn löûa

 

thô khoâng nhoeø

lieãu ruõ buoàn khaùch saïn

naøng nhö ñaát ñai hieän sinh

möa taëng vaät trong laàn nghi truù naày

 

ta voû cuõ

oác boø

ñau tieáng nuùi

nuùi u möa...Xem tiếp »

   Trong: thơ
 

                        

                 *Nguyeãn Thaùnh Ngaõ

Caøy Treân Caùnh Ñoàng Thu Heïp

 

Ngöôøi noâng daân veà

töø böõa côm thaát nghieäp

caøy phaù hoang doi ñaát hoaøng hoân

 

Con ngheù queân chieác aùch

ñöôøng caøy leäch

boû sang haøng tieáng “thaùví” huït hôi …

 

Doi ñaát deûo dai ngang böôùng

reã coû giöõ gìn töøng haït buøn tanh

öôn ngaïnh nhöõng vieân gaïch moà coâi

laøm hoûng löôõi caøy non löûa

 

Ngöôøi noâng daân cuùi doïn boùng mình

neàn trôøi saùng moät maøu chì naëng tróu

baùo hieäu côn möa hoang

baát löïc...Xem tiếp »

6 Trang  1 2 3 > »  
Thông tin cá nhân

thicalata
Họ tên: n.t.n
Nghề nghiệp: viet van
Sinh nhật: 10 Tháng 10 - 1958
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
tình thương yêu luôn ở quanh ta

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2023   VnVista.com