Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

iêum_hanem's Blog

cuoc song'nay`that.sat cong khi ieu tkat.long 1ai

cuoc. so'ng khong gio'ng cuoc. doi` hoi? tke' gian ieu 1 nguoi kho' vay. sao?khi ka`ng ieu tkat lo`ng ieu het kon tim tki noi~dau kho?kua?minh lai.nhan len gap'tram ngin`lan`noi~dau tke?xac' vi` tke?xac'ta kon` co' tke? lank`va` no' se~ tkank` kai' seo.nkung tam hon`va`trai' tim bi.ton?tkuong tki`khong bao gio`lanh lai.duoc 1.gif67.gif4.gif nkung~luk' nku vay luon tu.nku?long mink rang ieu it' thoi de?khong bi.ton?tkuong va dau kho? nhung lai. khong lam dc hjx

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com