Khách hàng cần mua bảo hiểm xe máy bắt buộc hãy đến với dịch vụ bảo hiểm trực tuyến tại baohiemso.vn. Bảo hiểm TNDS chủ xe máy bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản của bên thứ ba do bị xe của chủ xe gây ra, sản phẩm bảo hiểm của Hãng Bảo Hiểm Hàng Không VNI