alone's Blog

 

Gia ®×nh nhµ rïa

Cã mét c©u truyÖn vÒ mét gia ®×nh nhµ rïa mµ t«i ®· ®­îc ®äc ë mét quyÓn s¸ch nµo ®ã mµ t«i c¶m thÊy rÊt hay, t«i sÏ chia sÎ víi c¸c b¹n. “Cã mét gia ®×nh nhµ Rïa, mét h«m hä quyÕt ®Þnh rñ nhau ®i pinic. Hä ph¶i mÊt 7 n¨m trêi ®Ó chuÈn bÞ cho chuyÕn ®i, m©t 2n¨m ®Ó Hä cã thÓ t×m ®­¬c n¬i thÝch hîp ®Ó c¾m tr¹i vµ hä mÊt 6 th¸ng ®Ó bµy biÖn c¸c thø ra. Nh­ng råi khi mäi thø ®· bµy ra, hä míi ph¸t hiÖn ra lµ hä kh«ng mang theo muèi ¨n, mäi ng­êi c¶m thÊy kh«ng vui khi thiÕu muèi, c¶ gia ®×nh nhµ rïa ®Òu c¶m thÊy nh­ vËy vµ råi hä bµn nhau ®Ó cö ng­êi vÒ lÊy muèi. Mét chó rïa con bÐ nhÊt nhµ nh­ng nhanh nhÑn nhÊt nhµ ®­îc cö vÒ nhµ lÊy muèi.Chó rïa con rÊt buån khi ph¶i vÒ nhµ lÊy muèi, rïa con ®· khãc nh­ng råi rïa con còng ®ång ý trë vÒ víi mét ®iÒu...Xem tiếp »

 
This person appears to be offline and will receive your message the next time they sign in.(4/7/2007 10:07 PM)
gvhieugiapvh: sorry
gvhieugiapvh: ]ok roi
vip_hiphop_girl87: uh
vip_hiphop_girl87: hhiihhiihhi^^^
vip_hiphop_girl87: chan wua
vip_hiphop_girl87: lam sao jo
vip_hiphop_girl87: tuan sau em con bao nhiue bai tpa api alm ay
gvhieugiapvh: the ah '
vip_hiphop_girl87: vang
gvhieugiapvh: anh hoc song 1 mon roi
gvhieugiapvh: con may mon nua
vip_hiphop_girl87: huhuhuh
vip_hiphop_girl87: hhuuhuhuh
gvhieugiapvh: sang hoc ly thuyet chieu thuc hanh
gvhieugiapvh: toi hoc chung chi
vip_hiphop_girl87: vang
gvhieugiapvh: sao lai khoc
vip_hiphop_girl87: em muon khoa lam nhung jo con ko the khoc
vip_hiphop_girl87: vua thay tuc vau thay minhc ud en dui the naoa y
vip_hiphop_girl87: thay minh den dui the nao ay
vip_hiphop_girl87: tuc qua
vip_hiphop_girl87: ma g voi chang meo
vip_hiphop_girl87: ko voa nge nahc duoc
vip_hiphop_girl87: em uc che qua
vip_hiphop_girl87: troi oi la tori...Xem tiếp »

 
Thông tin cá nhân

alone
Họ tên: giáp văn hiếu
Nghề nghiệp: student
Sinh nhật: 6 Tháng 9
Nơi ở: you are all
Yahoo: gvhieugiapvh  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Bài viết cuối

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com