k0Y`

Thông tin cá nhân

hoa co tu
Họ tên: Lê Phương Dung
Sinh nhật: 17 Tháng 1
Nơi ở: somewhere...uhm...heaven..yeah!!!
Yahoo: lephuongdung_1701  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.....=))

Các bài viết vào Tuesday 11th December 2007

 

kh0^nG hje^u? mjnH` nghJ~ jI`................................
Chj? la` tU*. nhJe^N caM? tha^Y' bu0^N`.............
.....................tHa^Y' hUt. hA^nG~......................
Li' d0????????....................
......................Mjnh` k0 bJe^T' nu*A~.........

-vJ` mjNh` su0^t' ngaY` trong nhA`, be^n ng0aJ` c0' thaY d0^J? ra sa0 thJ` mJnh` cuNg~ k0 he^` ba^n. ta^M

-vJ` mJnh` th0*` o* v0J' quA' nhjE^u` ngu*0*J`, quA' nhje^U` su*. vjE^C. tr0nG khJ mJnh` du*o*C. quA' nhJE^u` ngu*oJ` quaN ta^m

-Vj` mJnh` quA' iCh' ky?, lu0^n nghJ~ dE^n' baN? tha^n da^u` tIe^n

-Vj` mJnh` thu*c. su*. mu0^n' quaN ta^m ngU*0*J` khaC' nhu*ng nhu*nG~ viE^c. mjNh` lam` chJ? caNg` maNg dE^n' Ra)C' r0^J' cho h0. ma` th0^J

-Vj` mJnh` kh0^ng bIeT' a)n n0J' ne^n d0^J khJ da~ v0^ tJnh` laM` t0^n? thu*0*nG de^n' aJ d0' ma` mJnh` kh0^nG haY biE^T'

-vJ` mjNh` s0*. dU*0*c. quaN ta^M, s0*. khJ nha^n. ra Mjnh` thu*c. sU*. c0' tjNh` caM? v0*J' aJ do'

Nhje^U` lI' d0 la)m'......t0an` lI' d0 v0*' va^N?.....toAn` la` caI' c0*' mJnh` vIe^N. ra dE^? tr0^n' traNh', dE^? dU*0*c. caM? th0^nG, de^? kh0j? bJ. traCh' ma)Ng', dE^? mjNh` ko c0' caM? gIaC' mjNh` da~ saI...........

KhJ mjNh` biE^T' dc su*. thaT. dau bu0^n` nhaT' tr0nG d0J` cua? mJnh` thJ` co' raT' nhjE^u` ngu*0*j` chIa se?, an Uj? mJnh` nhu*ng mjNh` va^N~ ch0 ra)nG` mJnh` la` nGu0j` baT' haNh. nha^t' trE^n d0*J`....tHE^' nhU*Ng gi0*` mjNh` bie^T' mJnh` thu*c. sU*. nha^M`....Mjnh` la` ngU*O*J` haNH. phuC' , la` ngU*o*j` maY ma)n' khJ co' ra^T',rA^t'...nhIe^u` ngu*Oj` quaN ta^m de^n' Mjnh`.......

Da^y se~ la` la^n` cu0^j' cunG` Mjnh` n0J' de^n' chuYE^n. kh0^nG vUj naY`......Mjnh` se~ quE^n, kh0^nG ba0 gIo` nha)C' t0J' nu*A~.....
Mjnh` bu0^n` qua' nhIE^u` r0^j`, suY nghJ~ qua' nhie^u` r0^j`, daNh` qua" nhIe^U` th0*j` giAn ch0 n0' r0^j`.........

MoJ. vIE^c. da~ quA la^u r0^j`, ca^n` phaI? quE^n ...........Mjnh` se~ c0^' ga)NG' s0^nG' vuJ ve?.....tru*0*nG? thaNh` rUj`.....18 ruJ`......c0^' le^n........

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
MUzik

ANGEL___Matthew's Pics
user posted image

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2020 VnVista.com