ngo_duc_tan's Blog

   Trong: TIN HỌC
 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:VNI-Times; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Laø ngöôøi söû duïng maùy vi tính,haún baïn khoâng coøn laï laãm vôùi giao dieän heä ñieàu haønh Windows XP ñang thònh haønh hieän nay.Thaäm chí caûm thaáy nhaøm chaùn vôùi noù,vaäy taïi sao khoâng thay ñoåi cho Windows cuûa mình moät giao dieän hoaøn toaøn môùi troâng baét maét hôn.Vôùi phaàn meàm Style XP baïn seõ töï tay thay ñoåi giao dieän Windows cuûa mình theo sôû thích vôùi raát nhieàu tuyø choïn veà Them,visual styles, backgrounds,logons,icons,bootscreens vaø caû taskbar.Phaàn meàm Styles XP 3.19 baûn thöông maïi coù giaù $19.95 USD,Style Xp ñöôïc chia ra laøm hai goùi nhoû : Install Style XP Ladies & Install Style XP Men,baïn coù theå taûi veà duøng thöû taïi ñòa chæ

http://www.tgtsoft.com/download.php (dung löôïng hai goùi caøi ñaët laø 42,4MB).Sau khi caøi ñaët chöông trình seõ hoûi baïn coù muoán aùp duïng thay ñoåi hieän thôøi nhaán Yes ñeå chaáp nhaän.Giao dieän chöông trình ñöôïc saép xeáp raát khoa hoïc.

Beân traùi cöûa soå chöông trình laø caùc theû,öùng vôùi caùc theû laø nhöõng tuyø choïn vaø khung Review naèm beân phaûi cuûa cöûa soå.

Sau khi löïa choïn baïn chæ vieäc nhaán Apply ñeå thay ñoåi coù hieäu löïc.Neáu baïn caûm thaáy nhöõng löïa choïn maø Style XP coøn quaù ít thì coù theå nhaán nuùt Download a New Theme beân döôùi nuùt Apply Theme ñeå vaøo trang chuû cuûa phaàn meàm vaø taûi veà maùy nhöõng Theme môùi.Baïn coù theå töï tay thay ñoåi töø maøn hình khôûi ñoäng,caùc Icon,maøn hình neàn vaø caùc cöûa soå chöông trình cho tôùi Theme hay maøn hình chôø cuûa Windows. Baây giôø baïn seõ raát thoaûi maùi beân chieác Computer vaø laøm vieäc vôùi Windows maø khoâng coøn caûm thaáy nhaøm chaùn nhö tröôùc vì Style XP seõ luoân taïo cho baïn caûm giaùc laï maét tröôùc giao dieän maø phaàn meàm naøy mang laïi.Caùc baïn coù theå vaøo ñòa chæ sau ñeå Download baûn caøi ñaët ñaày ñuû caùc tính naêng cuûa chöông trình vaø höôùng daãn ñaêng kyù taïi : Click her


 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

ngo_duc_tan
Họ tên: Ngô Đức Tân
Nghề nghiệp: CNTT_Máy Tính,mạng Internet
Sinh nhật: : 11 Tháng 3 - 1985
Nơi ở: TP.Ho Chi Minh,Viet Nam
Yahoo: ngo_duc_tan  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hãy suy nghĩ trước khi nói,Hãy cân nhắn trước khi làm._***_Muốn hạnh phúc trước nhất phải chia hạnh phúc.(*)Tự hỏi mình có hạnh phúc hay không ấy là hết hạnh phúc rồi!^o^

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Tik Tik Tak

TIN NHANH
Chào Mừng Các Bạn ghé Thăm Blogs Của Mình _ Welcome To The Blóg Website !

 

 

Khám cho nữ bệnh nhân mà làm như cái nhà ông bác sĩ trong câu chuyện sau thì phải gọi là “khám bậy” mới đúng!

Bác sĩ: - Cô hãy cởi hết quần áo ra để tôi khám!

Nữ bệnh nhân: - Nhưng... Tôi không thể cởi đồ trước mặt ông được!

- Thôi được rồi, vậy tôi sẽ tắt hết đèn. Khi nào cô cởi đồ xong hãy nói cho tôi biết!

Một lúc sau. Tiếng cô gái vang lên trong bóng tối:

- Tôi đã cởi đồ xong. Tôi để quần áo ở đâu bây giờ?

- Đặt nó lên trên đống quần áo của tôi ấy!

(24H.COM.VN)

kham benh


VĂN HOÁ
Hiện giờ mục này vẫn chưa có bài viết , mong các bạn đóng góp bài viết cho mình ! Smilie

user posted image

Vao ngay mai 4-12-2008 se dien ra le hoi tra Lam dong lan thu 2 voi quy mo lon nhat tu truoc den nay.Lan nay le hoi tra duoc to chuc tai Thi Xa Bao Loc,du kien se dien ra trong bon ngay ke tu ngay mong 4 den mong 7 thang 12 nam 2008.Le hoi duoc chuan bi va to chuc rat cong phu.Duoc biet de to chuc le hoi nay TX Bao Loc da phai gap rut tu sua va dan dung tu mot thang truoc,cac don vi tai tro chinh la Tam Chau,Tam Anh,Tien Thanh...Moi cac ban o khap moi mien cung tham gia va don nhan nhieu thong tin duoc cap nhat tung ngay cua le hoi tra nam nay!


Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2023   VnVista.com