thicalata - Trang thông tin
thicalata
thicalata
Xem sổ ảnh thành viên
User is offline (Offline)
Vòng tay bè bạn
Kết bạn Gửi tin nhắn
Gửi thiệp điện tử Gửi email
Tên thật: n.t.n
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 10 Tháng 10 - 1958
Tuất  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: dai hoc
Nghề nghiệp: viet van
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Sáng tạo
Online lần cuối: 11th September 2008 - 04:46 PM
Thông điệp cá nhân tình thương yêu luôn ở quanh ta
Đôi dòng về tôi: luon luon doi moi
Người tôi muốn gặp: co kien thuc va tam hon
Sở thích cá nhân: du lich
Những thứ tôi ghét: nhonhen
Lúc rỗi rãi tôi thường: viet
Sở thích âm nhạc: trinh cong son
Sở thích điện ảnh: han quoc
Sách, truyện: van hoc
Điều ước của tôi: sang tao
Người tôi khâm phục: Bethoven

Các chủ đề mới từ web cá nhân
NAZUNA

*Nguyeãn Thaùnh Ngaõ

 

           ÑEÂM ÑAØ LAÏT VÔÙI  NAZUNA

 

ñeâm khoâng laïnh

ñöùng beân thô xöù ñaûo

nhaáp nhoâ thaâm traàm nhaáp nhoâ soùng

 

mình töïa hoøn ñaûo nhoû

ñöôïc naâng niu döôùi tay naøng

quaïnh caûm doøng Sumida…

 

ta chæ coù Ñaï Daâng hoang daïi

chaûy...Xem tiếp
Cày trên cánh đồng thu hẹp

                        

                 *Nguyeãn Thaùnh Ngaõ

Caøy Treân Caùnh Ñoàng Thu Heïp

 

Ngöôøi noâng daân veà

töø böõa côm thaát nghieäp

caøy phaù hoang doi ñaát hoaøng hoân

 

Con ngheù queân...Xem tiếp
LÁ HÁT

                 

                * Nguyeãn Thaùnh Ngaõ

Xem tiếp

GỒNG GÁNH

             *Nguyeãn Thaùnh Ngaõ

 

GOÀNG GOÀNG GAÙNH GAÙNH

 

goàng vai leân vai

gaùnh nhöõng maãu töï xöông xaåu

ñi rong...

 

nhöõng maãu töï ñoùi khaùt

chöa coù haït côm töôûng töôïng naøo

laïi coù theå naèm mô...

 

vai thì gaày

mô cuõng chæ thaáy vai gaày

caùi ñaàu...Xem tiếp
CẢM XÚC ĐẦU NĂM

Nguyeãn Thaùnh Ngaõ

 

 

                                      CAÛM XUÙC ÑAÀU NAÊM

 

 

Xem tiếp

Xem tất cả bài viết
Bạn bè
Thành viên này chưa có người bạn nào. Hãy trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này bằng cách click vào link dưới.
Kết bạn

Lưu bút
Hãy là người đâu tiên viết lưu bút cho thành viên này:
Viết lưu bút (tối đa 500 ký tự, có thể sử dụng bbcode & mặt cười):