thicalata's BlogXem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

   Trong: thơ
 

*Nguyeãn Thaùnh Ngaõ

 

           ÑEÂM ÑAØ LAÏT VÔÙI  NAZUNA

 

ñeâm khoâng laïnh

ñöùng beân thô xöù ñaûo

nhaáp nhoâ thaâm traàm nhaáp nhoâ soùng

 

mình töïa hoøn ñaûo nhoû

ñöôïc naâng niu döôùi tay naøng

quaïnh caûm doøng Sumida…

 

ta chæ coù Ñaï Daâng hoang daïi

chaûy nhö maøu vang ñoû nghieän tình

 

naøng uoáng ñi

thô ta bazan

 

ñeå troän laãn moät ít tuyeát

vaø rung ñoäng chuùt dö ñòa chaán

giöõa Da laït thaàn löûa

 

thô khoâng nhoeø

lieãu ruõ buoàn khaùch saïn

naøng nhö ñaát ñai hieän sinh

möa taëng vaät trong laàn nghi truù naày

 

ta voû cuõ

oác boø

ñau tieáng nuùi

nuùi u möa u möa…

 

thoâi,

ta veà

ñeâm Laâm Haø naâu nhaït trong aùnh maét Nazuna

nhöõng caâu thô @ rôi vaõi

 

& rôi maõi…

treân ngöïc aùo ve…

                                                      N.T.N


 

 Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

thicalata
Họ tên: n.t.n
Nghề nghiệp: viet van
Sinh nhật: : 10 Tháng 10 - 1958
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
tình thương yêu luôn ở quanh ta

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2022   VnVista.com