thicalata's BlogXem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

   Trong: thơ
 

             *Nguyeãn Thaùnh Ngaõ

 

GOÀNG GOÀNG GAÙNH GAÙNH

 

goàng vai leân vai

gaùnh nhöõng maãu töï xöông xaåu

ñi rong...

 

nhöõng maãu töï ñoùi khaùt

chöa coù haït côm töôûng töôïng naøo

laïi coù theå naèm mô...

 

vai thì gaày

mô cuõng chæ thaáy vai gaày

caùi ñaàu troáng

mô cuõng troáng

 

gioù laïi thích troáng

bay vaøo gieo gioù

ñaàu toâi moïc moät caây

troâng gioáng caây lau caây saäy

 

ñöùng vôùi caây thöû xem

ñôõ naâng kieåu gì

caây cuõng chaúng phaûi caây

 

toâi khoù noùi thaønh caùi chöõ

nhö  a  gheùp vôùi  i  thaønh  ai...

bi ai   bi ai  bi ai

caùi caây vöôït leân bi ai

vöôït leân ngöõ nghóa...

 

nhieàu luùc chöõ nghóa to ñuøng

nhö ñao to buùa lôùn

nhö trieát lyù cao sieâu

maø caùi chöõ ñoùi khaùt vaãn ñoùi khaùt

 

toâi daét chöõ  aên taëng laõo aên maøy

laõo khoâng theøm nhaän

goàng goàng gaùnh gaùnh

laõo daét caùi ñoùi ñi rong...


 

 Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

thicalata
Họ tên: n.t.n
Nghề nghiệp: viet van
Sinh nhật: : 10 Tháng 10 - 1958
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
tình thương yêu luôn ở quanh ta

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2022   VnVista.com