---> Cúnnhỏđángyêu - Blog's <---(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Blog bạn bè
Cau chuyen hay -> hot
Đừng bỏ gốc rễ, đừng bắt người khác phải bỏ gốc rễ ...

Hãy nói lời yêu thương !


Tình yêu có một sức lôi cuốn kỳ diệu làm tan chảy những...

Danh ngôn hạnh phúc
- Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác,...

Happy new year 2008
Một năm cũ đã trôi đi với nhiều ước mơ, dự định, kế hoạch và công...

Hot - hot - hot.... Clip mới !
+ Một ngày thứ 2 buồn, làm việc kô thấy có cảm hứng nên ngồi nghịch làm...


Tin nhanh

Danh ngôn

Học: học sách vở, học bạn, học thầy, dồn nhiệt huyết "gắng công mài sắt".
Rèn: rèn thể lực, rèn tâm, rèn chí, thoả ước nguyện "có ngày nên
kim".
_ tqk _


Yêu thơ để biết đa sầu
Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
Yêu hoa để biết đợi chờ
Yêu em để biết dại khờ... thế thôi.
_ tqk _


"Ngày hôm qua là lịch sử.
Ngày mai còn là điều bí ẩn
Chỉ hôm nay mới là quà tặng.
Và chúng ta gọi là hiện tại."
_ tqk _


Lời hay ý đẹp


Hãy cho hết những gì bạn nhận được .Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót .Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn .Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi 
 
- Phoebe Vary -


Kẻ cười sau cùng là kẻ biết cười
- Florian -


Kiến thức là chiếu thư phong tước thật sự cho bạn, bất kể bạn là ai hay thuộc chủng tộc nào.
- K.Gibran -


Hy vọng là chiếc đũa thần của tình yêu giúp chúng ta vượt qua mọi trắc trở.
- W.Shakespeare -


Sự phụ thuộc tự nguyện là điều tốt đẹp nhất trong mối quan hệ và nó chỉ có được nhờ tình yêu.
- Goethe -
 

Ðiều thông minh nhất mà con người đạt được là tình yêu với người phụ nữ và sự ngưỡng mộ sắc đẹp của họ. Tình yêu sinh ra mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.
- M.Gorki -


Tình yêu không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng cả trái tim nên những người mù cũng có thể nhìn thấy những thiên thần có cánh.
- W.Shakespeare -


Kính trọng phụ nữ là dấu hiệu người ta nhận ra một người đàn ông hiền hậu.
- J.E.Pécaut -


Không có tài sản nào quý bằng tri thông minh. Không có vinh quang nào lớn hơn học vấn và sự hiểu biết.
- E.Zola -


Trời còn có bữa sao quên mọc, anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em.
 
- Nguyễn Bính -


Mất tiền là mất ít, mất sức khoẻ là mất nhiều, mất danh dự là mất hết
- Tục Ngữ Nga -


Con đừng mong chờ cuộc đời sẽ đối xử công bằng. Và cũng đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.
- J.Brown -


Người ta chỉ hiểu hết giá trị hạnh phúc khi người ta đánh mất nó
- John Keats -
 

Tương lai thuộc về con tim nhiều hơn trí óc. Yêu nhau là điều duy nhất có khả năng chiếm ngự và làm đầy thời gian vĩnh cửu. Để có cái vô cùng cần phải có cái vô tận
 
- Victor Hugo -


Nếu đẹp, bạn hãy đáng với nhan sắc của mình , nếu xấu bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng kiến thức của bạn
- Nicole -


Tha thứ là hình thù tế nhị nhất của sự trả thù
- Tonlet -


Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn là tình yêu ! Yêu là còn sống và còn sống là còn yêu
- Voltaire -


Câu chuyện đầu môi người ta thường hay lo sợ là đau khổ. Nhưng, tình yêu là mầm móng gây đau khổ mà ai cũng thích bước vào
- Pascal -Danh ngôn cư xử

B?n hãy yêu t? do hon t?t c? và làm di?u thi?n ? b?t c? noi nào có th? .
V.Beethoven
Nhà ngo?i giao là ngu?i dàn ông luôn nh? ngày sinh nh?t c?a ph? n? nhung ch?ng bao gi? nh? tu?i c?a nàng
Robert Frost
Ð?o làm quân t? có 4 di?u dúng:
+M?nh d?n khi làm di?u nghia
+Nhun nh?n khi nghe l?i can gián
+Lo nghi khi nh?n b?ng l?c
+Và c?n th?n d?i v?i vi?c s?a mình
Ð?i có b?n cái lo ;
-lo d?c ít mà du?c sùng ái nhi?u.
-lo công l?p du?c ít mà du?c hu?ng nhi?u b?ng l?c ....
Kh?ng T?
Ð?ng d? m?t ai ch?ng nh?n du?c gì khi r?i ch? b?n cho dù b?n bi?t r?ng không bao gi? g?p l?i .
Ng?n ng? Pháp
Danh d? là s? hòa h?p t? nhiên gi?a vi?c tôn tr?ng m?i ngu?i và t? tôn tr?ng chính mình .
W. Shakespear
Lý trí có th? mách b?o ta di?u ph?i tránh, còn con tim s? ch? cho ta bi?t di?u ph?i làm .
Joubert
Cái gì xu?t phát t? trái tim s? di d?n trái tim
Piêt
Không có ngày mai nào l?i không k?t thúc, không có s? dau kh? nào l?i không có l?i ra .
Rsoutheell
N?u nhu trí tu? là cái v?n quí nh?t và h?u ích nh?t thì s? hài hu?c là tính d? ch?u nh?t c?a con ngu?i
Swift
Hãy làm tròn m?i công vi?c c?a d?i mình nhu th? dó là công vi?c cu?i cùng
Marc aurele
Tôi thu?ng h?i ti?c vì mình dã m? m?m ch? không bao gi?…vì mình dã im l?ng
Philippe de Commynes
Cách khéo nh?t d? làm v?a lòng ai dó là xin h? l?i khuyên
Odove Primex
N?u có hai ngu?i cùng s?ng v?i nhau hòa thu?n nên tin trong dó ít nh?t m?t ngu?i t?t.
Ng?n ng? Angiêri
Cu?c d?i là b?t nu?c. Ch? có hai di?u nhu dá t?ng: t? t? khi ngu?i khác lâm ho?n n?n và can d?m trong ho?n n?n c?a chính mình
A. Gordon
Ð?ng mua th? h?u ích mà hãy mua th? c?n thi?t
Caton Censeur
Ngu?i dáng nói mà mình không nói là m?t ngu?i, Ngu?i không dáng nói mà mình nói là m?t l?i.
Kh?ng T?
Ngu?i xin b? thí d? m?t m?t l?n, k? t? ch?i không b? thí d? m?t hai l?n
Ng?n ng? Th? nhi K?
Hoài nghi chính mình là di?u ph?i làm d?u tiên c?a ngu?i quân t?.
P. Nicole
Khi dã bi?t tha th?, b?n s? m?m cu?i nhi?u hon, bi?t c?m nh?n sâu s?c và d? thông c?m v?i ngu?i khác
Bishop
Ð?ng ném l?i cho gió, n?u không hay bi?t gió th?i v? dâu
N. Ghenin
N?u s? khiêm nhu?ng c?a b?n khi?n m?i ngu?i d? ý thì h?n có chút dó ch?ng bình thu?ng.


Danh ngôn xử thế

Ð?ng d? d?n ngày mai nh?ng vi?c gì anh có th? làm hôm nay
Lord Chesterfield
C? ch? d?p là d?c h?nh du?c d?ch ra m?t th? ngôn ng? d? hi?u
Francis Bacon
Nh?ng gì ta cho di m?t cách th?t lòng thì mãi mãi là c?a ta
Geoges Granville
Thi?u th?n tr?ng gây nhi?u tai h?i hon thi?u hi?u bi?t
Franklin
Hãy suy nghi t?t c? nh?ng gì b?n nói nhung d?ng nói t?t c? nh?ng gì b?n nghi
Delarme
Con ong du?c ca t?ng vì nó làm vi?c không ph?i cho chính mình nhung cho t?t c?
Saint J.Chrysistome
Bàn tay t?ng dóa h?ng bao gi? cung còn ph?ng ph?t mùi thom
KD
Ð?ng bao gi? khiêm t?n v?i k? kiêu cang, cung d?ng bao gi? kiêu cang v?i ngu?i khiêm t?n
Jeffecson
Vauvenargues
Ð?u hàng cám r? là hành d?ng c?a thú tính, chi?n th?ng nó m?i là con ngu?i
Waterstone
Hãy hi?n d?u khoan dung v?i h?t m?i ngu?i tr? b?n thân mình
Joubert
N?u ai nói x?u b?n mà nói dúng thì hãy s?a mình di. N?u h? nói b?y thì b?n hãy cu?i thôi
Epictete
Ai không bi?t nghe, t?t không bi?t nói chuy?n
Giarardin
M?i khi khuyên ai b?t c? di?u gì thì nên th?t v?n t?t
Horace


Lời khuyên cuộc sống

Nên an nhi?u luong th?c thô.

Ð?ng nên d? dàng tin vào nh?ng gì b?n nghe, d?ng tiêu xài h?t ti?n b?n dang có, không nên mu?n ng? bao lâu thì ng? bao lâu.


Xin thành th?t và th?t lòng khi nói câu “I love you”

B?t k? lúc nào khi nói câu “xin l?i”, xin hãy nhìn th?ng vào m?t c?a d?i phuong.
Hãy tin vào ti?ng sét ái tình.

Ð?ng bao gi? coi thu?ng mo u?c c?a ngu?i khác.

B?n có th? b? t?n thuong n?u yêu m?t ngu?i m?t cách say d?m, nhung nó là phuong pháp duy nh?t khi?n con ngu?i b?n tr? nên toàn di?n.


Dùng phuong pháp tinh vi và xác th?t d? gi?i quy?t tranh ch?p, không nên xúc ph?m ngu?i khác.

Ð?ng bao gi? dánh giá con ngu?i qua b? ngoài.


Nói t? t? nhung ph?i suy nghi nhanh
Khi ngu?i khác h?i nh?ng di?u mà b?n không mu?n tr? l?i, xin hãy cu?i và nói “t?i sao b?n l?i mu?n bi?t di?u dó?”

G?i di?n tho?i cho m?, n?u không th?, ít nh?t trong lòng b?n ph?i nghi v? m?.

M?t khi g?p ph?i th?t b?i, b?n nên nh? ph?i l?y dó làm kinh nghi?m h?c t?p c?a b?n.
Hãy ghi nh? ba ch? “tr?ng”: tôn tr?ng mình; tôn tr?ng ngu?i khác; gi? l?y tôn tr?ng, ph?i có trách nhi?m d?i v?i hành vi c?a mình.

Ð?ng nên d? vi?c tranh ch?p nh? di h?y ho?i tình b?nvi d?i.


B?t lu?n lúc nào khi b?n phát hi?n b?n làm sai, xin h?t lòng tìm cách bù d?p. Ph?i nhanh chân lên!

B?t lu?n lúc nào khi b?n nghe di?n tho?i, khi nh?c di?n tho?i lên xin b?n hãy cu?i lên, vì d?i phuong s? c?m nh?n du?c n? cu?i c?a b?n!

Hãy k?t hôn v?i ngu?i mà b?n thích chuy?n trò v?i ngu?i dó, vì khi b?n già di, b?n s? phát hi?n, thích chuy?n trò là m?t uu di?m l?n.
Nên ch?p nh?n s? thay d?i, nhung không ph?i v?t b? quan ni?m c?a mình.

Hãy nh? r?ng, im l?ng là vàng.

Hãy dành nhi?u th?i gian d? d?c sách, ít xem ti vi.
Khi b?n cãi vã v?i ngu?i yêu, xin hãy gi?i quy?t b?ng lý trí, không nên moi nh?ng gì dã qua ra nói.

Ð?ng tr?n tránh ngày hôm qua.

Nên chú ý ý nghia t?ng câu nói c?a b?n.

Cùng chia s? ki?n th?c c?a b?n v?i ngu?i khác, dó m?i là d?o vinh h?ng.
Hãy làm nh?ng gì mà b?n ph?i làm.

Ð?ng nên tin ngu?i không bao gi? nh?m m?t khi hôn b?n

M?i nam ít nh?t di m?t noi mà b?n chua h? di qua.
N?u b?n ki?m du?c nhi?u ti?n, nên làm nhi?u vi?c thi?n khi b?n còn s?ng, dó là m?t cách tr? báo t?t nh?t cho b?n.
Hi?u sâu và lý gi?i dúng t?t c? các quy t?c, h?p lý c?i ti?n nh?ng quy t?c dó.

Ghi nh? r?ng: quan h? t?t nh?t là yêu và cho ngu?i khác hon là yêu c?u ngu?i khác.

Hãy nhìn l?i m?c dích mà b?n th? s? d?t du?c và phân tích mình dã thành công d?n m?c nào.
B?t lu?n trong n?u an hay trong tình yêu, b?n d?u ph?i dùng 100% trách nhi?m trong thái d? d?i x? .
****************


Các bài viết vào Thursday 3rd January 2008

   Trong: Danh ngôn
 
- Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu.
[Godwin]

- Có hai loại người:những người có thể sung sướng được mà không sung sướng, và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không thấy
[Danh ngôn Ả Râ.p]

- Hạnh phúc sẽ tự mâ't đi khi nào người ta tự thỏa mãn vê` nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bê`n vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng
[K.G. Paustopski]

- Hạnh phúc cũng giống như một chiê'c đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hương nhâ't
[Chamfort]

- Tiêu diệt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, ấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại
[Kinh Udanavarga]

- Nếu những nỗi đau khô? hủy diệt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc
[Levis]

- Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc
[Lermontov]

- Tâ't cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho
[Sully Prudhomme]

- Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhất để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con số hai
[Lord Byron]

- Muốn nhận hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc
[The Flight Of Freedom]

- Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc sän sóc đến hạnh phúc của người khác
[Bernardin De Saint Pierre]

- Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng
[Abbé Delille]

- Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình
[G.W. Leibnitz]

- Hạnh phúc không ở thiên đình
Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu
[Florian]

- Bí quyết để sống hạnh phúc là biê't chờ đợi hạnh phúc của mình
[H. Riviere]

- Hạnh phúc giô'ng như tiê'ng vang, chỉ nghe được tiê'ng trả lời mà không bao giờ thâ'y đê'n
[Carmen Sylva]

- Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bâ't diệt
[Figuiere]

- Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nê'u biê't bảo vệ. thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biếtt bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
[Pascal]

- Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai hoa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuô'ng vì tai ương của nó
[Jerbey Taylor]

- Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó
[Edgar Poe]

- Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng được hạnh phúc
[Ugo Foscolo]

- Kẻ nào không chịu đựng được đau khô? trong tình yêu thì không xứng đáng đê? hưởng hạnh phúc của tình yêu
[V.Ạ Sukhomlinski]

- Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niê`m vui nào hoàn toàn là niềm vui
[Leon Tolstoi]

- Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ
[Margaret Oliphant]

- Tình yêu chỉ sô'ng được nhờ đau khổ Sô'ng trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dâ`n chê't mòn
[Bà De Giradin]

- Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng it' để ý đê'n hạnh phúc của họ
[Alberto Moravia]

- Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiê't
[X. ]

- Cái trở ngại to nhâ't của hạnh phúc là trông chờ mô.t hạnh phúc khác to hơn
[Fontenelle]

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

roodney
Họ tên: Trần Quang Khang
Nghề nghiệp: Ltv & Viết báo
Sinh nhật: : 19 Tháng 10 - 1985
Nơi ở: (·.º-:¦:-♥ Nam Định ♥ -:¦:-.º)
Yahoo: khangkhangbn  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
"Sống trên đời luôn luôn cần có một tấm lòng...!" & "The love we gave is the only love we keep"

Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
hong_ngoc123
hong_ngoc123
babiimeo
babiimeo
vth
vth
nh0c_i3u
nh0c_i3u
nh0c_k0n
nh0c_k0n
be_online_8x
be_online_8x
doan huong
doan huong
huyentrang86
huyentrang86
le ngoc nguyen
le ngoc nguyen
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Thời tiết

Tỷ giá

Đồng hồ


WEBSITE TIN TỨC VIỆT NAM
+ Báo VIETNAMNET : Link http://vietnamnet.vn

+ Báo Dân trí: Link http://dantri.com.vn

+ Báo Ngôi sao : Link http://ngoisao.net

+ Báo Thanh niên online: Link http://www.thanhnien.com.vn

+ Báo Tuổi trẻ online: Link http://tuoitre.com.vn

+ Báo Thể thao việt nam: Link http://www.thethaovietnam.com.vn

+ Tin nhanh Việt Nam: Link http://vnexpress.net

+ Tin 24h: Link http://www.24h.com.vn

+ Thế giới tin: Link http://www.thegioitin.com

+ Kết quả thể thao: Link http://livescore.com

+ Báo Lao động online: Link http://www.laodong.com.vn

+ Tạp chí e-chip: Link http://www.echip.com.vn

+ Tạp chí PC World Việt Nam: Link http://www.pcworld.com.vn

+ Báo Sinh viên việt nam: Link http://www.svvn.com.vn

+ Nghề báo: http://www.nghebao.vn

+ Báo chí Việt Nam: http://www.vietnamjournalism.com
LINK WEBSITE ÂM NHẠC
+ Yêu âm nhạc: http://yeuamnhac.com
+ Diễn đàn ca khúc việt: http://cakhucvn.net
+ Music Hoa Thạch Thảo: http://www.hoathachthao.info
+ Music Zone: http://musicvnzone.com
+ Nghe nhạc nhanh nhất: http://www.nhac.vui.vn
+ Nghe nhạc của tui: http://nhaccuatui.com
+ Nhạc số: http://nhacso.net
+ Nghe nhạc.info: http://nghenhac.info
+ Việt Music: http://www.vietmusic.net
+ Tạp chí âm nhạc: http://tapchiamnhac.net
+ Lắng nghe.net: http://langnghe.net
+ ITVN: http://itemvn.com
+ 17vn Music: http://music.17vn.com
+ Người đau khổ: www.nguoidaukhovn.com
+ Nhac caigi: http://nhac.caigi.com
+ 24up Music online: http://www.24hup.com
+ Trống đồng vn: www.TrongDongVN.com
+ Baamboo: www.mp3.baamboo.com
+ Skreemr: http://skreemr.com


Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2021 VnVista.com