---> Cúnnhỏđángyêu - Blog's <---(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Blog bạn bè
Cau chuyen hay -> hot
Đừng bỏ gốc rễ, đừng bắt người khác phải bỏ gốc rễ ...

Hãy nói lời yêu thương !


Tình yêu có một sức lôi cuốn kỳ diệu làm tan chảy những...

Danh ngôn hạnh phúc
- Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác,...

Happy new year 2008
Một năm cũ đã trôi đi với nhiều ước mơ, dự định, kế hoạch và công...

Hot - hot - hot.... Clip mới !
+ Một ngày thứ 2 buồn, làm việc kô thấy có cảm hứng nên ngồi nghịch làm...


Tin nhanh

Danh ngôn

Học: học sách vở, học bạn, học thầy, dồn nhiệt huyết "gắng công mài sắt".
Rèn: rèn thể lực, rèn tâm, rèn chí, thoả ước nguyện "có ngày nên
kim".
_ tqk _


Yêu thơ để biết đa sầu
Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
Yêu hoa để biết đợi chờ
Yêu em để biết dại khờ... thế thôi.
_ tqk _


"Ngày hôm qua là lịch sử.
Ngày mai còn là điều bí ẩn
Chỉ hôm nay mới là quà tặng.
Và chúng ta gọi là hiện tại."
_ tqk _


Lời hay ý đẹp


Hãy cho hết những gì bạn nhận được .Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót .Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn .Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi 
 
- Phoebe Vary -


Kẻ cười sau cùng là kẻ biết cười
- Florian -


Kiến thức là chiếu thư phong tước thật sự cho bạn, bất kể bạn là ai hay thuộc chủng tộc nào.
- K.Gibran -


Hy vọng là chiếc đũa thần của tình yêu giúp chúng ta vượt qua mọi trắc trở.
- W.Shakespeare -


Sự phụ thuộc tự nguyện là điều tốt đẹp nhất trong mối quan hệ và nó chỉ có được nhờ tình yêu.
- Goethe -
 

Ðiều thông minh nhất mà con người đạt được là tình yêu với người phụ nữ và sự ngưỡng mộ sắc đẹp của họ. Tình yêu sinh ra mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.
- M.Gorki -


Tình yêu không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng cả trái tim nên những người mù cũng có thể nhìn thấy những thiên thần có cánh.
- W.Shakespeare -


Kính trọng phụ nữ là dấu hiệu người ta nhận ra một người đàn ông hiền hậu.
- J.E.Pécaut -


Không có tài sản nào quý bằng tri thông minh. Không có vinh quang nào lớn hơn học vấn và sự hiểu biết.
- E.Zola -


Trời còn có bữa sao quên mọc, anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em.
 
- Nguyễn Bính -


Mất tiền là mất ít, mất sức khoẻ là mất nhiều, mất danh dự là mất hết
- Tục Ngữ Nga -


Con đừng mong chờ cuộc đời sẽ đối xử công bằng. Và cũng đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.
- J.Brown -


Người ta chỉ hiểu hết giá trị hạnh phúc khi người ta đánh mất nó
- John Keats -
 

Tương lai thuộc về con tim nhiều hơn trí óc. Yêu nhau là điều duy nhất có khả năng chiếm ngự và làm đầy thời gian vĩnh cửu. Để có cái vô cùng cần phải có cái vô tận
 
- Victor Hugo -


Nếu đẹp, bạn hãy đáng với nhan sắc của mình , nếu xấu bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng kiến thức của bạn
- Nicole -


Tha thứ là hình thù tế nhị nhất của sự trả thù
- Tonlet -


Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn là tình yêu ! Yêu là còn sống và còn sống là còn yêu
- Voltaire -


Câu chuyện đầu môi người ta thường hay lo sợ là đau khổ. Nhưng, tình yêu là mầm móng gây đau khổ mà ai cũng thích bước vào
- Pascal -Danh ngôn cư xử

B?n hãy yêu t? do hon t?t c? và làm di?u thi?n ? b?t c? noi nào có th? .
V.Beethoven
Nhà ngo?i giao là ngu?i dàn ông luôn nh? ngày sinh nh?t c?a ph? n? nhung ch?ng bao gi? nh? tu?i c?a nàng
Robert Frost
Ð?o làm quân t? có 4 di?u dúng:
+M?nh d?n khi làm di?u nghia
+Nhun nh?n khi nghe l?i can gián
+Lo nghi khi nh?n b?ng l?c
+Và c?n th?n d?i v?i vi?c s?a mình
Ð?i có b?n cái lo ;
-lo d?c ít mà du?c sùng ái nhi?u.
-lo công l?p du?c ít mà du?c hu?ng nhi?u b?ng l?c ....
Kh?ng T?
Ð?ng d? m?t ai ch?ng nh?n du?c gì khi r?i ch? b?n cho dù b?n bi?t r?ng không bao gi? g?p l?i .
Ng?n ng? Pháp
Danh d? là s? hòa h?p t? nhiên gi?a vi?c tôn tr?ng m?i ngu?i và t? tôn tr?ng chính mình .
W. Shakespear
Lý trí có th? mách b?o ta di?u ph?i tránh, còn con tim s? ch? cho ta bi?t di?u ph?i làm .
Joubert
Cái gì xu?t phát t? trái tim s? di d?n trái tim
Piêt
Không có ngày mai nào l?i không k?t thúc, không có s? dau kh? nào l?i không có l?i ra .
Rsoutheell
N?u nhu trí tu? là cái v?n quí nh?t và h?u ích nh?t thì s? hài hu?c là tính d? ch?u nh?t c?a con ngu?i
Swift
Hãy làm tròn m?i công vi?c c?a d?i mình nhu th? dó là công vi?c cu?i cùng
Marc aurele
Tôi thu?ng h?i ti?c vì mình dã m? m?m ch? không bao gi?…vì mình dã im l?ng
Philippe de Commynes
Cách khéo nh?t d? làm v?a lòng ai dó là xin h? l?i khuyên
Odove Primex
N?u có hai ngu?i cùng s?ng v?i nhau hòa thu?n nên tin trong dó ít nh?t m?t ngu?i t?t.
Ng?n ng? Angiêri
Cu?c d?i là b?t nu?c. Ch? có hai di?u nhu dá t?ng: t? t? khi ngu?i khác lâm ho?n n?n và can d?m trong ho?n n?n c?a chính mình
A. Gordon
Ð?ng mua th? h?u ích mà hãy mua th? c?n thi?t
Caton Censeur
Ngu?i dáng nói mà mình không nói là m?t ngu?i, Ngu?i không dáng nói mà mình nói là m?t l?i.
Kh?ng T?
Ngu?i xin b? thí d? m?t m?t l?n, k? t? ch?i không b? thí d? m?t hai l?n
Ng?n ng? Th? nhi K?
Hoài nghi chính mình là di?u ph?i làm d?u tiên c?a ngu?i quân t?.
P. Nicole
Khi dã bi?t tha th?, b?n s? m?m cu?i nhi?u hon, bi?t c?m nh?n sâu s?c và d? thông c?m v?i ngu?i khác
Bishop
Ð?ng ném l?i cho gió, n?u không hay bi?t gió th?i v? dâu
N. Ghenin
N?u s? khiêm nhu?ng c?a b?n khi?n m?i ngu?i d? ý thì h?n có chút dó ch?ng bình thu?ng.


Danh ngôn xử thế

Ð?ng d? d?n ngày mai nh?ng vi?c gì anh có th? làm hôm nay
Lord Chesterfield
C? ch? d?p là d?c h?nh du?c d?ch ra m?t th? ngôn ng? d? hi?u
Francis Bacon
Nh?ng gì ta cho di m?t cách th?t lòng thì mãi mãi là c?a ta
Geoges Granville
Thi?u th?n tr?ng gây nhi?u tai h?i hon thi?u hi?u bi?t
Franklin
Hãy suy nghi t?t c? nh?ng gì b?n nói nhung d?ng nói t?t c? nh?ng gì b?n nghi
Delarme
Con ong du?c ca t?ng vì nó làm vi?c không ph?i cho chính mình nhung cho t?t c?
Saint J.Chrysistome
Bàn tay t?ng dóa h?ng bao gi? cung còn ph?ng ph?t mùi thom
KD
Ð?ng bao gi? khiêm t?n v?i k? kiêu cang, cung d?ng bao gi? kiêu cang v?i ngu?i khiêm t?n
Jeffecson
Vauvenargues
Ð?u hàng cám r? là hành d?ng c?a thú tính, chi?n th?ng nó m?i là con ngu?i
Waterstone
Hãy hi?n d?u khoan dung v?i h?t m?i ngu?i tr? b?n thân mình
Joubert
N?u ai nói x?u b?n mà nói dúng thì hãy s?a mình di. N?u h? nói b?y thì b?n hãy cu?i thôi
Epictete
Ai không bi?t nghe, t?t không bi?t nói chuy?n
Giarardin
M?i khi khuyên ai b?t c? di?u gì thì nên th?t v?n t?t
Horace


Lời khuyên cuộc sống

Nên an nhi?u luong th?c thô.

Ð?ng nên d? dàng tin vào nh?ng gì b?n nghe, d?ng tiêu xài h?t ti?n b?n dang có, không nên mu?n ng? bao lâu thì ng? bao lâu.


Xin thành th?t và th?t lòng khi nói câu “I love you”

B?t k? lúc nào khi nói câu “xin l?i”, xin hãy nhìn th?ng vào m?t c?a d?i phuong.
Hãy tin vào ti?ng sét ái tình.

Ð?ng bao gi? coi thu?ng mo u?c c?a ngu?i khác.

B?n có th? b? t?n thuong n?u yêu m?t ngu?i m?t cách say d?m, nhung nó là phuong pháp duy nh?t khi?n con ngu?i b?n tr? nên toàn di?n.


Dùng phuong pháp tinh vi và xác th?t d? gi?i quy?t tranh ch?p, không nên xúc ph?m ngu?i khác.

Ð?ng bao gi? dánh giá con ngu?i qua b? ngoài.


Nói t? t? nhung ph?i suy nghi nhanh
Khi ngu?i khác h?i nh?ng di?u mà b?n không mu?n tr? l?i, xin hãy cu?i và nói “t?i sao b?n l?i mu?n bi?t di?u dó?”

G?i di?n tho?i cho m?, n?u không th?, ít nh?t trong lòng b?n ph?i nghi v? m?.

M?t khi g?p ph?i th?t b?i, b?n nên nh? ph?i l?y dó làm kinh nghi?m h?c t?p c?a b?n.
Hãy ghi nh? ba ch? “tr?ng”: tôn tr?ng mình; tôn tr?ng ngu?i khác; gi? l?y tôn tr?ng, ph?i có trách nhi?m d?i v?i hành vi c?a mình.

Ð?ng nên d? vi?c tranh ch?p nh? di h?y ho?i tình b?nvi d?i.


B?t lu?n lúc nào khi b?n phát hi?n b?n làm sai, xin h?t lòng tìm cách bù d?p. Ph?i nhanh chân lên!

B?t lu?n lúc nào khi b?n nghe di?n tho?i, khi nh?c di?n tho?i lên xin b?n hãy cu?i lên, vì d?i phuong s? c?m nh?n du?c n? cu?i c?a b?n!

Hãy k?t hôn v?i ngu?i mà b?n thích chuy?n trò v?i ngu?i dó, vì khi b?n già di, b?n s? phát hi?n, thích chuy?n trò là m?t uu di?m l?n.
Nên ch?p nh?n s? thay d?i, nhung không ph?i v?t b? quan ni?m c?a mình.

Hãy nh? r?ng, im l?ng là vàng.

Hãy dành nhi?u th?i gian d? d?c sách, ít xem ti vi.
Khi b?n cãi vã v?i ngu?i yêu, xin hãy gi?i quy?t b?ng lý trí, không nên moi nh?ng gì dã qua ra nói.

Ð?ng tr?n tránh ngày hôm qua.

Nên chú ý ý nghia t?ng câu nói c?a b?n.

Cùng chia s? ki?n th?c c?a b?n v?i ngu?i khác, dó m?i là d?o vinh h?ng.
Hãy làm nh?ng gì mà b?n ph?i làm.

Ð?ng nên tin ngu?i không bao gi? nh?m m?t khi hôn b?n

M?i nam ít nh?t di m?t noi mà b?n chua h? di qua.
N?u b?n ki?m du?c nhi?u ti?n, nên làm nhi?u vi?c thi?n khi b?n còn s?ng, dó là m?t cách tr? báo t?t nh?t cho b?n.
Hi?u sâu và lý gi?i dúng t?t c? các quy t?c, h?p lý c?i ti?n nh?ng quy t?c dó.

Ghi nh? r?ng: quan h? t?t nh?t là yêu và cho ngu?i khác hon là yêu c?u ngu?i khác.

Hãy nhìn l?i m?c dích mà b?n th? s? d?t du?c và phân tích mình dã thành công d?n m?c nào.
B?t lu?n trong n?u an hay trong tình yêu, b?n d?u ph?i dùng 100% trách nhi?m trong thái d? d?i x? .
****************


Các bài viết vào Friday 16th November 2007

   Trong: Danh ngôn
 

NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH YÊU


Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )

Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết - ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng.( G.GREENE )

Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . ....Người con gái ấy mang tên của Em ( DESPERADO0_INLOVE )

Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu .Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu . Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm : " Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn " . ( V.HUGO )

Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan. ( Lacordaize )
Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. ( Tagore )

Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt. ( Shakespeare )

Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao (Victor Hugo)

Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu. (Victor Hugo)

…Em, chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống… Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần nhưng anh đã thấy em và thế là đủ (George Moore)

Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ. (Leo Buscaglia)

Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng, bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí. (George Weinberg)

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu. (M.Gorki)

Cuộc đời ngắn ngủi và chúng ta không bao giờ có đủ thời gian cho những con tim đồng cảm. Ôi! Hãy nhanh chóng yêu đi! Hãy nhanh chóng kết tình thân ái (Henry F. Amiel)

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.

Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.

Mong sao bạn luôn yêu và luôn được yêu 1.gif


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

roodney
Họ tên: Trần Quang Khang
Nghề nghiệp: Ltv & Viết báo
Sinh nhật: : 19 Tháng 10 - 1985
Nơi ở: (·.º-:¦:-♥ Nam Định ♥ -:¦:-.º)
Yahoo: khangkhangbn  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
"Sống trên đời luôn luôn cần có một tấm lòng...!" & "The love we gave is the only love we keep"

Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
hong_ngoc123
hong_ngoc123
babiimeo
babiimeo
vth
vth
nh0c_i3u
nh0c_i3u
nh0c_k0n
nh0c_k0n
be_online_8x
be_online_8x
doan huong
doan huong
huyentrang86
huyentrang86
le ngoc nguyen
le ngoc nguyen
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Thời tiết

Tỷ giá

Đồng hồ


WEBSITE TIN TỨC VIỆT NAM
+ Báo VIETNAMNET : Link http://vietnamnet.vn

+ Báo Dân trí: Link http://dantri.com.vn

+ Báo Ngôi sao : Link http://ngoisao.net

+ Báo Thanh niên online: Link http://www.thanhnien.com.vn

+ Báo Tuổi trẻ online: Link http://tuoitre.com.vn

+ Báo Thể thao việt nam: Link http://www.thethaovietnam.com.vn

+ Tin nhanh Việt Nam: Link http://vnexpress.net

+ Tin 24h: Link http://www.24h.com.vn

+ Thế giới tin: Link http://www.thegioitin.com

+ Kết quả thể thao: Link http://livescore.com

+ Báo Lao động online: Link http://www.laodong.com.vn

+ Tạp chí e-chip: Link http://www.echip.com.vn

+ Tạp chí PC World Việt Nam: Link http://www.pcworld.com.vn

+ Báo Sinh viên việt nam: Link http://www.svvn.com.vn

+ Nghề báo: http://www.nghebao.vn

+ Báo chí Việt Nam: http://www.vietnamjournalism.com
LINK WEBSITE ÂM NHẠC
+ Yêu âm nhạc: http://yeuamnhac.com
+ Diễn đàn ca khúc việt: http://cakhucvn.net
+ Music Hoa Thạch Thảo: http://www.hoathachthao.info
+ Music Zone: http://musicvnzone.com
+ Nghe nhạc nhanh nhất: http://www.nhac.vui.vn
+ Nghe nhạc của tui: http://nhaccuatui.com
+ Nhạc số: http://nhacso.net
+ Nghe nhạc.info: http://nghenhac.info
+ Việt Music: http://www.vietmusic.net
+ Tạp chí âm nhạc: http://tapchiamnhac.net
+ Lắng nghe.net: http://langnghe.net
+ ITVN: http://itemvn.com
+ 17vn Music: http://music.17vn.com
+ Người đau khổ: www.nguoidaukhovn.com
+ Nhac caigi: http://nhac.caigi.com
+ 24up Music online: http://www.24hup.com
+ Trống đồng vn: www.TrongDongVN.com
+ Baamboo: www.mp3.baamboo.com
+ Skreemr: http://skreemr.com


Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2018 VnVista.com