thicalata's BlogXem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

   Trong: thơ
 

                        

                 *Nguyeãn Thaùnh Ngaõ

Caøy Treân Caùnh Ñoàng Thu Heïp

 

Ngöôøi noâng daân veà

töø böõa côm thaát nghieäp

caøy phaù hoang doi ñaát hoaøng hoân

 

Con ngheù queân chieác aùch

ñöôøng caøy leäch

boû sang haøng tieáng “thaùví” huït hôi …

 

Doi ñaát deûo dai ngang böôùng

reã coû giöõ gìn töøng haït buøn tanh

öôn ngaïnh nhöõng vieân gaïch moà coâi

laøm hoûng löôõi caøy non löûa

 

Ngöôøi noâng daân cuùi doïn boùng mình

neàn trôøi saùng moät maøu chì naëng tróu

baùo hieäu côn möa hoang

baát löïc nhöõng ñöôøng caøy

 

 

Nhöng roài hoang hoaûi ñaõ veà töø thaâm saâu bôø baõi

ngöôøi noâng daân ñaõ tìm ñöôïc muøi phaân traâu troän laãn

muøi coû ngaùi nhöõng bình minh löïc löôõng

 

Treân muoân ñieäu mô hoà

caùnh coø traéng saø nghieâng

co moät chaân vaø ñöùng moät chaân

söï nhaãn naïi toaùt moà hoâi coâng nghieäp

 

Vaø laï luøng. Trong ñaát cheát

tieáng cua caùy nheách meùp ñoøi laøm thöùc giaác bôø ruoäng cuõ

tieáng caù roâ chanh chaùch ñaïp vaøo nhöõng chuøm haït naûy maàm…

                                                                 

                                                                              N.T.N  


 

 Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

thicalata
Họ tên: n.t.n
Nghề nghiệp: viet van
Sinh nhật: : 10 Tháng 10 - 1958
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
tình thương yêu luôn ở quanh ta

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2023   VnVista.com