shOck_lov3's Blog

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

 
          khi cac cau duoc dong chu nay thi` to se khong ga(p cac caU  nu*A`......va` se `kho^ng baO  giO tO*mun ga(p caC ca^U. nu*A`....mo^T. sU*. trO^N; tranH....1 sU*. tha^T khO ma tYn duO*c.....mo^t. vie^c...na(ng` nE^`.
buN`...bUn` la(m
dau...daU la(m
khOc...muN" khOC..
muN: noI"; vO*i ka? thE^ giO*i...vO*i caC ca^U...tO* kho^ng deU? daU tO* coO the^? laM` mOi. viEC ve` caC ca^U....saO caC caU laI. noI" tO* the^...laI. nghi~ tO*" the^...dA~ tU*ng la baN ma`...
suy  suP ve` ma(t tinh tha^N`....20.gif....chaK caC caU. kok cOi tO*la` baN. nu*A`..mA` chak CUng` cha? baO giO*` tO*" cO caI vi. trI" la` baN. trOng long` cAC ca^U...tO* la `1 du*A kho^ng ra gi` phaI? kok?...tO*" dA~ co^ ga(ng kok la`m aI ma^t long`...nhU*ng rO^I`...cang` cO^" caNg` chyT"...ke^T: quA?...nha^N. laI. ca^U noI;...nO dEU? la(m maY` ye^U lam` je`...chO*i laM gi` kaI" lOai. dey...nhU*n`g caU noI" daI. loAI. thE^...co khI nO cOn` kinh khUng hO*n...20.gif...kok dAM" nghI~ dEN:' nu*A`....
sO*...sO*. kaI" caM? giAC naY`...sO*. la(m...ba^Y giO*` thy` sO*, nhie^U thU*' rO^i`...
                   sO*. nhU*nG ca^U noI" nhU* thE^...
   sO*. chUng maY` nhyn` taO vo*I aNH' ma(t #
              sO*. chUNg ma`y ....
                      sO*.dO^I" diEN. vO*i sU*, tha^T nay`...
            sO*...ta^T ka?....
sO*. deN^" no^I` khI tO viE^T entrY  naY` ma tO phaI phaT khOc le^N .....nuO*c ma(t nga(n..nuO*c ma(t daI`...no lam` mOi. thU*" aO? mO*` truO*c ma(t tO*".....daU...daU la(m...caC caU bie^T kok....laN` daU tien traI? nghiEM. vO*i viEc naY`...tO*sO*...tO* kok vuo*t quA duO*c....aI giuP tO* vO*i...hO^, tO* dy ma`...1 lO*i caU xy n xYn vO^ nghIa~ vO*i luC naI`...vY giO*` cO nhieU` nguO*i` dE? y" tO* daU....vY trOng sUy nghi~ cAc caU tO*dEU? ma`...de^U" la(m...de^U? deN^" mu*c kok cOn` cho^~ noI"...tO*; ha^N...
           ha^N.. caI" thE^ giO*i bAC neO~ naY`...
                        ha^N. O^ng trO*i saO chO tO* sJnh rA ma laI. chO tO* chui. caNh?  naY`...
                   ha^N. chynh" tO* khO^ng bie^T: tra^N trOng. moI. thu*......
          tO*" dang khOc...cAC caU. bie^T kok...ngoAI` trO*i dANg mu*a kia`....to la(m...aO~ aT....tra(ng xoA he^T kA? duO*ng`....cOn` Ma(t cua? tO* thy` dO? leN dan`dan`...vY` nhU*ng giOt. nuO*c ma(t...rO*i nhU haT> mu*a va^y...nhaT. nhOa`...va` chInh" noO cUng~ hieu taI sao nO rO*i nu*a`....vY` nhieu lI dO la(m.....va` y" nghi~ cua? tun`g giOt. nuOc ma(t sE~ la` j`?.....?
tO* dA `quyet djnh noi vO*i aI dO chuyen naY`...va` tO* dA `tjrm` dEN^: 1 nguO*i` ban cua? tO*"......tO* cho*T nha^N. ra moI. thU* da ~quA xa taM^` taY cUa./ tO*..mo^T sU*. tha^T. fU~ faNg`...1 ca^U noI" ma(t loNg` nhaU....
                 cAC ca^U. dOc duO*c dOn`g naY` thy`.. haY~ chO tO* xyn lo^I` vy` nhU*ng vjEc tO*laM~ kokdUng...nhU*ng tO*" sE ~kOk caU~ xYn tjn`h ban. cua? caC caU daU...tO* sE~ ne" trANh" sU that nay`...20.gif...vY~ TO*: kok muO^n nO dEN^ vO*i tO* da^U....vY~ tO* sO*. la(m...
                      sR.......SR....sR......67.gif

« Các bài cũ hơn · shOck_lov3's Blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

Tao
Jul 6 2008, 02:41 PM
Bình luận #1


Unregistered

m bị dở hơi bít bơi à
Quote Post
Tao
Jul 6 2008, 03:38 PM
Bình luận #2


Unregistered

ai bao m la the viec gj faj nghj nhi the. chang fai tao thay m lam lanh voi cai le oy ma. hai dua choi voi nhau day thay co ai noi gi dau
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

shOck_lov3
Họ tên: Nguyễn Thị Xuân
Sinh nhật: : 2 Tháng 9 - 1992
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
yêu một người phải chăng lầm lỗi.>..<.bắt cá hai tay phải chăng là lỗi lầm...chia đôi trái tim

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2022 VnVista.com